Drukuj
Szczegóły: Kategoria: 2016 | Opublikowano: 07 czerwiec 2016 | Odsłony: 540

2016 - 06 - 07

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 5 225 000 euro na:

Remont drogi powiatowej nr 1884P Duszniki - Młynkowo

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 20.000,00 zł.

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia  22.06. 2016 roku, do godz. 9.00.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 5 225 000 euro na:

Remont drogi powiatowej nr 1884P Duszniki - Młynkowo
Kody CPV:
45233120-6 , 45232440-8Termin wykonania zamówienia do 31 sierpnia   2016 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

1)      posiadania uprawnień  do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają  obowiązek ich posiadania ,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

2)      posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy roboty podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

Za robotę podobną Zamawiający uzna roboty budowlane o wartości brutto równej , co najmniej                     500.000 PLN każda, w zakresie budowy/ przebudowy dróg o nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. przynajmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane(Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności drogowej  odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63 poz. 394 z poźn. zm.).

 

4)       sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art. 36.1.6:

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Dowody powinny być załączone do załącznika „Wykaz robót”.

Wykaz robót powinien odpowiadać powyższym dowodom ze wskazaniem, do którego rodzaju robót się odnoszą.

UWAGA: Za najważniejsze roboty budowlane potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna należyte wykonanie zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone co najmniej trzech robót budowlanych o wartości brutto robót równej, co najmniej 500.000 PLN każda, w zakresie budowy/przebudowy dróg o nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

a) poświadczenie,

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a)

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2).

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy

z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało

wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub

dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5  - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

                III. Pozostałe dokumenty:

           -  formularz ofertowy (na załączonym druku)

           -  kosztorys ofertowy

           -  dowód wniesienia wadium

           -  harmonogram rzeczowo – finansowy,

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

6. Ocena oferty:

- cena oferty z podatkiem VAT - 90 %

- okres gwarancji – 10%

 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20%  wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

8. Termin związania ofertą - 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

9. Termin składania ofert upływa 22.06. 2016 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                   ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły  pokój 4.

 

 

10. Termin otwarcia ofert  22.06. 2016 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych  w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

2016 - 06 - 22

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 

 

 

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5225 000 euro naRemont drogi powiatowej nr 1884P Duszniki – Młynkowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 72903 – 2016 , data zamieszczenia 07.06.2016r.

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 22.06.2016r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęły cztery  oferty firm :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. COLAS Polska Sp. z o.o.

 

 

 

Ul. Nowa 49

 

 

 

            62 – 070 Palędzie

 

 

 

- na kwotę : 706.847,31 zł brutto

 

 

 

słownie : siedemset sześć tysięcy osiemset czterdzieści siedem zł 31/100

 

 

 

             - okres gwarancji 5 lat

 

 

 

             - firma otrzymała ocenę  92,68 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A.

 

 

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 75

 

 

 

64 – 500 Szamotuły

 

 

 

- na kwotę : 649.344,12 zł brutto

 

 

 

słownie : sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery zł 12/100

 

 

 

             - okres gwarancji 5 lat

 

 

 

             - firma otrzymała ocenę   100 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

  1. EUROVIA POLSKA S.A.

 

 

 

Bielany Wrocławskie

 

 

 

Ul. Szwedzka 5

 

 

 

55 – 040 Kobierzyce

 

 

 

- na kwotę : 669.181,88 zł brutto

 

 

 

słownie : sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden zł 88/100

 

 

 

             - okres gwarancji 5 lat

 

 

 

             - firma otrzymała ocenę   97,33 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

  1. SKANSKA S.A.

 

 

 

Ul. Gen. Zajączka 9

 

 

 

01 – 518 Warszawa

 

 

 

Oddział Budownictwa

 

 

 

Inżynieryjnego w Poznaniu

 

 

 

Ul. Abps. A. Baraniaka 6

 

 

 

61 – 131 Poznań

 

 

 

 

 

 

 

- na kwotę : 838.507,11 zł brutto

 

 

 

słownie : osiemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedem zł 11/100

 

 

 

             - okres gwarancji 5 lat

 

 

 

             - firma otrzymała ocenę   79,70 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie zostanie udzielone firmie :

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A.

 

 

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 75

 

 

 

64 – 500 Szamotuły

 

 

 

            

 

 

 

- na kwotę : 649.344,12 zł brutto

 

 

 

słownie : sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery zł 12/100

 

 

 

                        - okres gwarancji 5 lat

 

 

 

 

 

 

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 

 

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) i Kodeks Cywilny.

 

 

 

 

 

 

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) i Kodeks Cywilny – dział VI  „ Środki ochrony prawnej.

 

Zatwierdzam

 

Dyrektor ZDP w Szamotułach

 

Janusz Stanke

 

Attachments:
Download this file (Siwz.docx)Siwz[Siwz]31 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (Formularze.docx)Formularze[Formularze]26 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (Projekt umowy.docx)Projekt Umowy[Projekt Umowy]30 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (oznakowanie 1.pdf)oznakowanie 1[oznakowanie 1]2557 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (oznakowanie 2.pdf)oznakowanie2[oznakowanie2]1506 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (kosztorys.pdf)kosztorys[kosztorys]144 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (01. Strona tytułowa.pdf)Str. tytułowa[Str. tytułowa]280 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (03. BiOZ.pdf)Bioz[Bioz]318 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (04. Oświadczenie.pdf)oświadczenie[oświadczenie]112 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (05. Opis techniczny.pdf)opis techniczny[opis techniczny]160 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (Rys. 1 Plan orientacyjny.pdf)Orientacja [Orientacja]135 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu.pdf)zagospodarowanie terenu[zagospodarowanie terenu]2548 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (Rys. 2.2 Projekt zagospodarowania terenu.pdf)zagospodarowanie terenu2[zagospodarowanie terenu2]1497 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (Rys. 3 Przekroje normalne.pdf)przekroje normalne[przekroje normalne]181 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (Rys. 4.1 Szczegóły konstrukcyjne.pdf)szczegóły 1[szczegóły 1]115 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (Rys. 4.2 Szczegóły konstrukcyjne.pdf)szczegóły 2[szczegóły 2]104 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (Rys. 4.3 Szczegóły konstrukcyjne.pdf)szczegóły 3[szczegóły 3]110 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (Rys. 4.4 Szczegóły konstrukcyjne.pdf)szczegóły 4[szczegóły 4]103 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (03. Opis techniczny.pdf)opis techniczny oznakowanie[opis techniczny oznakowanie]208 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d000000.pdf)wymagania ogólne[wymagania ogólne]270 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d000002a ZAPLECZE WYKONAWCY W OKRESIE REALIZACJI KONTRAKTU.pdf)zaplecze wykonawcy[zaplecze wykonawcy]177 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d010101a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI POWYK. DROGI.pdf)odtworzenie trasy[odtworzenie trasy]200 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d010101b WYNIESIENIE I STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO.pdf)stabilizacja[stabilizacja]218 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d010201a OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI.pdf)ochrona drzew[ochrona drzew]363 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d010204 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG.pdf)rozbiórki elementów[rozbiórki elementów]186 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d010302 PRZEBUDOWA ENEA KABLOWE.pdf)kable enea[kable enea]263 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d010304 PRZEBUDOWA TELE KABLOWE.pdf)kable teletechniczne[kable teletechniczne]301 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (D010305 PRZEBUDOWA WODA.pdf)kolizje woda[kolizje woda]322 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (D010306 PRZEBUDOWA GAZ.pdf)kolizje gaz[kolizje gaz]320 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d030101 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI.pdf)przepusty[przepusty]313 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (D030103 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH.pdf)odwodnienie[odwodnienie]179 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d030201 KANALIZACJA DESZCZOWA.pdf)kanalizacja deszczowa[kanalizacja deszczowa]268 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d040101 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA.pdf)koryto[koryto]191 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d040301a_2015 POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ.pdf)połączenie międzywarstwowe[połączenie międzywarstwowe]290 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d040402b PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO.pdf)podbudowa zasadnicza[podbudowa zasadnicza]627 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d040501a PODBUDOWA I PODŁOŻE ULPESZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM.pdf)podłoże ulepszone[podłoże ulepszone]476 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d040601b PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO.pdf)podbudowa z betonu[podbudowa z betonu]291 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d050305b2015 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA.pdf)podbudowa z betonu asfaltowego[podbudowa z betonu asfaltowego]661 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d040701a2015 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO.pdf)podbudowa z betonu asfaltowego1[podbudowa z betonu asfaltowego1]685 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d050305a2015 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA.pdf)warstwa ścieralna[warstwa ścieralna]599 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d050305b2015 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA1.pdf)warstwa wyrównawcza[warstwa wyrównawcza]661 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d050323a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG ULIC ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW.pdf)nawierzchnie z kostki[nawierzchnie z kostki]827 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d050323a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG ULIC ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW1.pdf)nawierzchnia z kostki bet.[nawierzchnia z kostki bet.]827 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d050326a ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAMI ODBITYMI.pdf)zab. geosiatką[zab. geosiatką]669 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d060301 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY.pdf)pobocza[pobocza]177 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d060401 ROWY.pdf)rowy[rowy]187 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d070101 OZNAKOWANIE POZIOME.pdf)oznakowanie poziome[oznakowanie poziome]549 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d070201 OZNAKOWANIE PIONOWE.pdf)oznakowanie pionowe[oznakowanie pionowe]304 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d070202 SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE.pdf)słupki prowadzące[słupki prowadzące]351 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d070501 BARIERY OCHRONNE STALOWE.pdf)bariery ochronne[bariery ochronne]379 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d080101_02 KRAWĘŻNIKI.pdf)krawężniki[krawężniki]226 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d080301 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.pdf)obrzeża[obrzeża]197 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d080506a ściek uliczny z betonowej kostki brukowej.pdf)ścieki[ścieki]523 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d090101 ZIELEŃ DROGOWA.pdf)zieleń[zieleń]210 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (D090103 KOSZENIE TRAWY.pdf)koszenie traw[koszenie traw]184 kB07-06-201607-06-2016
Download this file (d101001p ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE ROBÓT.pdf)zabezpieczenie i oznakowanie[zabezpieczenie i oznakowanie]971 kB07-06-201607-06-2016