2016 - 06 - 24

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.com.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 209 000 euro na:

 

Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach powiatowych

 

w okresie zimowym 2016/2017.

 

 • Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.000,00 zł.

 

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 05.09. 2016 roku, do godz. 9.00.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 209 000 euro na:

Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach powiatowych

w okresie zimowym 2016/2017.


Kody CPV:
CPV: 90620000-9 90630000-2

 Termin wykonania zamówienia do 15 kwietnia 2017 r.

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

 

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania ,

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 • posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

- sprzętem wymienionym w załączniku wraz z załączoną kserokopią dowodu rejestracyjnego.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że osoby które będą brały udział w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

 

 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 

 

 

 

Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 26 ustawy.

 

 

 

 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art.36.1.6:

 

 

 

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

 

 

 

 

 

III. Pozostałe dokumenty:

 

 

 

- formularz ofertowy (na załączonym druku)

 

 

 

- dowód wniesienia wadium

 

 

 

- wypełnione zestawienie cenowe

 

 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

 

 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

 

 

 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

6. Ocena oferty:

 

 

 

- cena oferty z podatkiem VAT - 98 %

 

 

 

- referencje – 2 %

 

 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

 

 

 

 

 

 

8. Termin związania ofertą - 30 dni.

 

 

 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 

 

 

 

10. Termin składania ofert upływa 05.09. 2016 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły 

 

 

 

 

 

 

 

11. Termin otwarcia ofert 05.09. 2016 roku o godz. 09.15 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

2016 - 09 - 19

 

             ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na:  Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach powiatowych w okresie zimowym 2016/2017.

 

Ogłoszenie  w BZP  nr  101997-2016 ,  data zamieszczenia   24.06.2016r.

 

Dnia 19.09.2016r.  nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęło 8  (osiem) ofert firm:

 

 

 

 1. BETONIARNIA NOWAK

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

  Pierwoszewo 10

  64-510 Wronki

   

  Na kwotę:  161 395,20 zł brutto

  Słownie:  sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100

   

 2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych

  64-550 Duszniki Wlkp.

  ul. Kolejowa 23

   

  Na kwotę:   63 990, 00 zł brutto

  Słownie:  sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych  00/100

   

 3. USŁUGI TRANSPORTOWE

  Jan Dominikowski

  62-045 Pniewy

  ul. Dworcowa  40 A

   

  Na kwotę:  90 223,20 zł brutto

  Słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote  20/100

   

 4. „AGR0-TRANS”

  Sławomir Kaczmarek

  Sokolniki Małe 4

  64-530 Kaźmierz

   

  Na kwotę:   134 706,24 zł brutto

  Słownie:  sto trzydzieści cztery tysiące siedemset sześć złotych   24/100 

   

 5. USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ

  „TOM-CASE”

  Tomasz Szuflak

  64-500  Szamotuły

  Kępa

  ul. Aroniowa 1

 

              Na kwotę:    28 080,00  zł brutto

 

Słownie:  dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych  00/100

 

 

 

 1. P.H.U. „ BET-POL”

  62-045 Pniewy

  ul. Mikołaja Kopernika 2

   

  Na kwotę:   51 192,00 zł brutto

  Słownie:  pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote  00/100

   

 2. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

  USŁUGI-HANDEL-TRANSPORT

  „ JAN-POL”

  Jan Czepczyński

  62-045 Pniewy

  ul. Świerkowa 8

   

  Na kwotę:  241 660,80 zł brutto

  Słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych  80/100

   

 3. Vejservice Sp. zo .o.

  62-045 Pniewy

  ul. Turowska 31 

   

  Na kwotę: 119 145,60 zł brutto

  Słownie:  sto dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych    60/100

 

        Postanowienie Zamawiającego:

 

        Zamówienie zostanie udzielone firmom:       

 

 1. BETONIARNIA NOWAK

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

    Pierwoszewo 10

    64-510 Wronki

 

                Oferta nr 1

 

                Pakiet nr 2  na kwotę:    161 395,20 zł brutto

 

                Słownie:  sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100

 

                - pług ciężki   2 szt.    ocena  98 pkt.

 

                - pług średni  1 szt.    ocena  98 pkt.

 

                - ładowarka czołowa  1 szt.  ocena  98 pkt.

 

                - pługo-piaskarka  1 szt.   ocena   61,92 pkt.

 

    

 

 

 

 1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych

  64-550 Duszniki Wlkp.

  ul. Kolejowa 23  

 

         Oferta nr 2

 

         Pakiet nr 3  na kwotę: 63 990,00 zł brutto

 

          Słownie:  sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100

 

                 - ładowacz ład 0,50   1 szt.   ocena 100 pkt.

 

 

 

 1. USŁUGI TRANSPORTOWE

  Jan Dominikowski

  62-045 Pniewy

  ul. Dworcowa 40 A

 

                Oferta nr 3

 

                 Pakiet nr 2 na kwotę:   90 223,20  zł brutto

 

                 Słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote  20/100

 

                - pług średni  1 szt.  ocena 100 pkt.

 

                - koparko-ładowarka  1 szt. ocena 100 pkt.

 

                - pługo piaskarka   1 szt.   ocena  100 pkt.

 

         

 

 1. „ AGRO-TRANS”

  Sławomir Kaczmarek

  Sokolniki Małe  4

  64-530 Kaźmierz 

 

                Oferta nr 4

 

                Pakiet nr 1  na kwotę:  84 162,24 zł brutto 

 

                Słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote  24/100

 

         - pług ciężki  1 szt.   ocena 100 pkt.

 

         - pług średni   1 szt.  ocena  87,50  pkt.

 

         - pług ciągnikowy  1 szt.  ocena 100 pkt.

 

         - ładowarka czołowa  1 szt.  ocena 100 pkt.

 

         Pakiet nr 3 na kwotę:  50 544,00  zł brutto

 

                Słownie:  pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote    00/100

 

                - pługo-piaskarka   1 szt.    ocena  100 pkt.

 

 

 

 1. USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ

  „TOM-CASE”

  Tomasz Szuflak

   64-500 Szamotuły

   Kępa

   ul.  Aroniowa 1

   

  Oferta nr 5

 

                 Pakiet nr 1  na kwotę:   28 080,00 zł brutto

 

 Słownie:  dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych  00/100

 

 

 

- pług średni  1 szt.  ocena  98 pkt.

 

 

 

 1. P.H.U. „BET-POL”

  62-045 Pniewy

  ul. Mikołaja Kopernika 2 

   

  Oferta nr 6  

   

  Pakiet nr 1   na kwotę:   51 192,00 zł brutto

   

  Słownie:  pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote  00/100

 

   - pługo –piaskarka   1 szt.   ocena 100 pkt.

 

 

 

 1. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

  USŁUGI-HANDEL-TRANSPORT

  „JAN-POL”

  Jan Czepczyński

  62-045 Pniewy

  ul. Świerkowa 8

   

  Oferta nr 7

   

  Pakiet nr 1  na kwotę:  20 217,60 zł brutto

   

  Słownie:   dwadzieścia tysięcy dwieście siedemnaście złotych   60/100

 

  - równiarka samobieżna  1 szt.   ocena 100 pkt.

 

 - koparko-ładowarka  1 szt.  ocena 100 pkt.

 

   Pakiet  nr 3 na kwotę:  169 603,20 zł brutto

 

  Słownie:  sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzy złote  20/100

 

  - pług ciężki  2 szt. ocena  100 pkt.

 

  - pług średni  2 szt.  ocena 100 pkt.

 

  - pług ciągnikowy   1 szt. ocena 100 pkt.

 

  - równiarka samobieżna  1 szt.  ocena   79,37 pkt.

 

  - ładowarka czołowa  1 szt.   ocena 100 pkt.

 

 

 

 1. Vejservice Sp. zo.o.

  62-045 Pniewy

  ul.  Turowska 31

   

  Oferta nr 8

   

  Pakiet nr  1 na kwotę:  51 192,00 zł brutto

   

  - pługo-piaskarka   1 szt.     ocena 100 pkt.

   

  Słownie:  pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote  00/100

   

 

  Pakiet nr 3  na kwotę:  67 953,60 zł brutto

 

  Słownie:   sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 60/100

 

  - równiarka samobieżna   1 szt.    ocena 100 pkt.

 

  - koparko-ładowarka   1 szt.   ocena 100 pkt.

 

  - pługo-piaskarka  1 szt.  ocena  98,76 pkt.

 

           Zostały wybrane oferty na kwotę:  838 553,04 zł brutto

 

           Słownie:  osiemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote  04/100

 

          Firmy przedstawiły oferty, które spełniają wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych

 

          Warunków Zamówienia.

 

          Podstawa prawna:

 

          Podstawa prawna – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z

 

          2015r. poz. 2164)  i Kodeks Cywilny.

 

          Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury

 

          określono w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) i Kodeks

 

          Cywilny -  dział VI „ Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

         Zatwierdzam

 

         Dyrektor ZDP w Szamotułach

 

         Janusz Stanke

 

 

             ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 euro na:  Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach powiatowych w okresie zimowym 2016/2017.

 

Ogłoszenie  w BZP  nr  101997-2016 ,  data zamieszczenia   24.06.2016r.

 

Dnia 19.09.2016r.  nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęło 8  (osiem) ofert firm:

 

 

 

 1. BETONIARNIA NOWAK

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

  Pierwoszewo 10

  64-510 Wronki

   

  Na kwotę:  161 395,20 zł brutto

  Słownie:  sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100

   

 2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych

  64-550 Duszniki Wlkp.

  ul. Kolejowa 23

   

  Na kwotę:   63 990, 00 zł brutto

  Słownie:  sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych  00/100

   

 3. USŁUGI TRANSPORTOWE

  Jan Dominikowski

  62-045 Pniewy

  ul. Dworcowa  40 A

   

  Na kwotę:  90 223,20 zł brutto

  Słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote  20/100

   

 4. „AGR0-TRANS”

  Sławomir Kaczmarek

  Sokolniki Małe 4

  64-530 Kaźmierz

   

  Na kwotę:   134 706,24 zł brutto

  Słownie:  sto trzydzieści cztery tysiące siedemset sześć złotych   24/100 

   

 5. USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ

  „TOM-CASE”

  Tomasz Szuflak

  64-500  Szamotuły

  Kępa

  ul. Aroniowa 1

 

              Na kwotę:    28 080,00  zł brutto

 

Słownie:  dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych  00/100

 

 

 

 1. P.H.U. „ BET-POL”

  62-045 Pniewy

  ul. Mikołaja Kopernika 2

   

  Na kwotę:   51 192,00 zł brutto

  Słownie:  pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote  00/100

   

 2. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

  USŁUGI-HANDEL-TRANSPORT

  „ JAN-POL”

  Jan Czepczyński

  62-045 Pniewy

  ul. Świerkowa 8

   

  Na kwotę:  241 660,80 zł brutto

  Słownie: dwieście czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych  80/100

   

 3. Vejservice Sp. zo .o.

  62-045 Pniewy

  ul. Turowska 31 

   

  Na kwotę: 119 145,60 zł brutto

  Słownie:  sto dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych    60/100

 

        Postanowienie Zamawiającego:

 

        Zamówienie zostanie udzielone firmom:       

 

 1. BETONIARNIA NOWAK

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

    Pierwoszewo 10

    64-510 Wronki

 

                Oferta nr 1

 

                Pakiet nr 2  na kwotę:    161 395,20 zł brutto

 

                Słownie:  sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100

 

                - pług ciężki   2 szt.    ocena  98 pkt.

 

                - pług średni  1 szt.    ocena  98 pkt.

 

                - ładowarka czołowa  1 szt.  ocena  98 pkt.

 

                - pługo-piaskarka  1 szt.   ocena   61,92 pkt.

 

    

 

 

 

 1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych

  64-550 Duszniki Wlkp.

  ul. Kolejowa 23  

 

         Oferta nr 2

 

         Pakiet nr 3  na kwotę: 63 990,00 zł brutto

 

          Słownie:  sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100

 

                 - ładowacz ład 0,50   1 szt.   ocena 100 pkt.

 

 

 

 1. USŁUGI TRANSPORTOWE

  Jan Dominikowski

  62-045 Pniewy

  ul. Dworcowa 40 A

 

                Oferta nr 3

 

                 Pakiet nr 2 na kwotę:   90 223,20  zł brutto

 

                 Słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote  20/100

 

                - pług średni  1 szt.  ocena 100 pkt.

 

                - koparko-ładowarka  1 szt. ocena 100 pkt.

 

                - pługo piaskarka   1 szt.   ocena  100 pkt.

 

         

 

 1. „ AGRO-TRANS”

  Sławomir Kaczmarek

  Sokolniki Małe  4

  64-530 Kaźmierz 

 

                Oferta nr 4

 

                Pakiet nr 1  na kwotę:  84 162,24 zł brutto 

 

                Słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote  24/100

 

         - pług ciężki  1 szt.   ocena 100 pkt.

 

         - pług średni   1 szt.  ocena  87,50  pkt.

 

         - pług ciągnikowy  1 szt.  ocena 100 pkt.

 

         - ładowarka czołowa  1 szt.  ocena 100 pkt.

 

         Pakiet nr 3 na kwotę:  50 544,00  zł brutto

 

                Słownie:  pięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote    00/100

 

                - pługo-piaskarka   1 szt.    ocena  100 pkt.

 

 

 

 1. USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ

  „TOM-CASE”

  Tomasz Szuflak

   64-500 Szamotuły

   Kępa

   ul.  Aroniowa 1

   

  Oferta nr 5

 

                 Pakiet nr 1  na kwotę:   28 080,00 zł brutto

 

 Słownie:  dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych  00/100

 

 

 

- pług średni  1 szt.  ocena  98 pkt.

 

 

 

 1. P.H.U. „BET-POL”

  62-045 Pniewy

  ul. Mikołaja Kopernika 2 

   

  Oferta nr 6  

   

  Pakiet nr 1   na kwotę:   51 192,00 zł brutto

   

  Słownie:  pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote  00/100

 

   - pługo –piaskarka   1 szt.   ocena 100 pkt.

 

 

 

 1. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

  USŁUGI-HANDEL-TRANSPORT

  „JAN-POL”

  Jan Czepczyński

  62-045 Pniewy

  ul. Świerkowa 8

   

  Oferta nr 7

   

  Pakiet nr 1  na kwotę:  20 217,60 zł brutto

   

  Słownie:   dwadzieścia tysięcy dwieście siedemnaście złotych   60/100

 

  - równiarka samobieżna  1 szt.   ocena 100 pkt.

 

 - koparko-ładowarka  1 szt.  ocena 100 pkt.

 

   Pakiet  nr 3 na kwotę:  169 603,20 zł brutto

 

  Słownie:  sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzy złote  20/100

 

  - pług ciężki  2 szt. ocena  100 pkt.

 

  - pług średni  2 szt.  ocena 100 pkt.

 

  - pług ciągnikowy   1 szt. ocena 100 pkt.

 

  - równiarka samobieżna  1 szt.  ocena   79,37 pkt.

 

  - ładowarka czołowa  1 szt.   ocena 100 pkt.

 

 

 

 1. Vejservice Sp. zo.o.

  62-045 Pniewy

  ul.  Turowska 31

   

  Oferta nr 8

   

  Pakiet nr  1 na kwotę:  51 192,00 zł brutto

   

  - pługo-piaskarka   1 szt.     ocena 100 pkt.

   

  Słownie:  pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote  00/100

   

 

  Pakiet nr 3  na kwotę:  67 953,60 zł brutto

 

  Słownie:   sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 60/100

 

  - równiarka samobieżna   1 szt.    ocena 100 pkt.

 

  - koparko-ładowarka   1 szt.   ocena 100 pkt.

 

  - pługo-piaskarka  1 szt.  ocena  98,76 pkt.

 

           Zostały wybrane oferty na kwotę:  838 553,04 zł brutto

 

           Słownie:  osiemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote  04/100

 

          Firmy przedstawiły oferty, które spełniają wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych

 

          Warunków Zamówienia.

 

          Podstawa prawna:

 

          Podstawa prawna – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z

 

          2015r. poz. 2164)  i Kodeks Cywilny.

 

          Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury

 

          określono w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) i Kodeks

 

          Cywilny -  dział VI „ Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

         Zatwierdzam

 

         Dyrektor ZDP w Szamotułach

 

         Janusz Stanke

 

Attachments:
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ[SIWZ]30 kB24-06-201624-06-2016
Download this file (UMOWA.doc)Umowa[Umowa]49 kB24-06-201624-06-2016
Download this file (Formularze.docx)Formularze[Formularze]19 kB24-06-201624-06-2016
Download this file (Załącznik n1.doc)Załącznik 1[Załącznik 1]53 kB24-06-201624-06-2016
Download this file (Załącznik n2.doc)Załącznik 2[Załącznik 2]37 kB24-06-201624-06-2016
Download this file (załacznik 3.doc)Załącznik 3[Załącznik 3]52 kB24-06-201624-06-2016
Wednesday the 24th. Zarząd Dróg Powiatowych.