Drukuj
Szczegóły: Kategoria: 2015 | Opublikowano: 22 wrzesień 2015 | Utworzono: 06 październik 2015 | Odsłony: 750

2015 - 09 - 22

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.com.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na:

 

Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach powiatowych

 

w okresie zimowym 2015/2016.

 

 

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 30.09. 2015 roku, do godz. 9.00.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na:

Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach powiatowych

w okresie zimowym 2015/2016.


Kody CPV:
CPV: 90620000-9 90630000-2

 Termin wykonania zamówienia do 15 kwietnia 2016 r.

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

 

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

- sprzętem wymienionym w załączniku wraz z załączoną kserokopią dowodu rejestracyjnego.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że osoby które będą brały udział w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

 

 

 

 

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 

 

 

 

Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 26 ustawy.

 

 

 

 

 

 

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

 

 

 

 

 

III. Pozostałe dokumenty:

 

 

 

- formularz ofertowy (na załączonym druku)

 

 

 

- dowód wniesienia wadium

 

 

 

- wypełnione zestawienie cenowe

 

 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

 

 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

 

 

 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

6. Ocena oferty:

 

 

 

- cena oferty z podatkiem VAT - 98 %

 

 

 

- referencje – 2 %

 

 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

 

 

 

 

 

 

8. Termin związania ofertą - 30 dni.

 

 

 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

 

 

 

 

10. Termin składania ofert upływa 30.09. 2015 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

 

 

 

 

 

 

 

11. Termin otwarcia ofert 30.09. 2015 roku o godz. 09.15 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

2015 - 10 - 06

 

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na: Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach powiatowych okresie zimowym 2015/2016.

 

 

 

Ogłoszenie w BZP, nr 248254 , data zamieszczenia   22.09.2015r.

 

 

 

Dnia  06.10.2015r.  nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęło 8 (osiem) ofert  firm:

 

 

 

 

 

 1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych

  64-550 Duszniki Wlkp.

  ul. Kolejowa 23

   

  na kwotę:  57 510,00 zł brutto

   

  Słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziesięć złotych  00/100

   

  2.    „AGRO-TRANS”

  Sławomir Kaczmarek

  Sokolniki Małe 4

  64-530 Kaźmierz

   

  na kwotę:  122 212,80 zł brutto

   

  Słownie:  sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwanaście złotych  80/100

   

  3.    USŁUGI TRANSPORTOWE

  Jan Dominikowski

  62-045 Pniewy

  ul. Dworcowa 40A

   

  na kwotę: 84 844,80  zł brutto

   

  Słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery złote  80/100

   

  4.   „EL-CASE”

  Usługi Koparko - Ładowarką

  Elzbieta Szuflak

  64-500 Szamotuły

  Kępa

  ul. Aroniowa 1

   

  na kwotę: 28 080,00  zł brutto

   

  Słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych  00/100

  5.    P.H.U. „BET-POL”

  62-045 Pniewy

  ul. Mikołaja Kopernika 2

   

  na kwotę:  51 192,00 zł brutto

   

  Słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote   00/100

   

  6.   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

  Usługi-Handel-Transport

  JAN-POL

  Jan Czepczyński

  62-045 Pniewy

  ul. Świerkowa 8

   

  na kwotę:  188 006,40 zł brutto

   

  Słownie:  sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześć złotych 40/100

   

  7.Vejservice Sp.zo.o.

  62-045 Pniewy

  ul.Turowska 31

   

  na kwotę: 93 960,00 zł brutto

   

  Słownie:  dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100

   

  8.BETONIARNIA NOWAK

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Sp.k.

  Pierwoszewo 10

  64-510 Wronki

   

  na kwotę: 139 276,80  zł brutto

   

  Słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 80/100

   

  Zamówienie zostanie udzielone firmom:

   

  1.   Spółdzielnia Kółek Rolniczych

  64-550 Duszniki Wlkp.

  ul. Kolejowa 23

   

  Oferta nr  1

   

  Pakiet nr 3 na kwotę: 57 510,00 zł brutto

   

  Słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziesięć złotych  00/100

   

  - ładowacz ład. do 050 -  1 szt.   ocena 100 pkt.

   

  2.   „AGRO-TRANS”

  Sławomir Kaczmarek

  Sokolniki Małe 4

  64-530 Kaźmierz

   

  Oferta nr 2

   

  Pakiet nr 1 na kwotę: 79 444,80 zł brutto

   

  Słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 80/100

   

  - pług ciężki 1 szt.  ocena 100 pkt.

  - pług średni  1 szt.  ocena 87,50 pkt.

  - pług ciągnikowy 1 szt. ocena 100 pkt.

  - ładowarka czołowa 1 szt.  ocena 100 pkt.

   

  Pakiet nr 3 na kwotę: 42 768,00 zł brutto

   

  Słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100

   

  - pługo-piaskarka 1 szt.  ocena 100 pkt.

   

  3.  USŁUGI TRANSPORTOWE

  Jan Dominikowski

  62-045 Pniewy

  ul. Dworcowa 40A

   

  Oferta nr 3

   

  Pakiet nr 2 na kwotę: 84 844,80 zł brutto

   

  Słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery złote 80/100

   

  - pług średni 1 szt.  ocena 100 pkt.

  - koparko-ładowarka  1 szt.  ocena  100 pkt.

  - pługo-piaskarka  1 szt.  ocena 100 pkt.

  4.  „EL-CASE”

  Usługi Koparko - Ładowarką

  Elżbieta Szuflak

  64-500 Szamotuły

  Kępa

  ul. Aroniowa 1

   

  Oferta nr 4

   

  Pakiet nr  1 na kwotę: 28 080,00 zł brutto

   

  Słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100

   

  - pług średni 1 szt.  ocena  98 pkt.

   

  5.   P.H.U. „BET-POL”

  62-045 Pniewy

  ul. Mikołaja Kopernika 2

   

  Oferta nr 5

   

  Pakiet nr 1 na kwotę: 51 192,00 zł brutto

   

  Słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100

   

  - pługo-piaskarka 1 szt.  ocena 100 pkt.

   

  6.   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

  Usługi-Handel-Transport

  JAN-POL

  Jan Czepczyński

  62-045 Pniewy

  ul. Świerkowa 8

   

  Oferta nr 6

   

  Pakiet nr 3 na kwotę: 188 006,40 zł brutto

   

  Słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześć złotych 40/100

   

  - pług ciężki 2 szt.  ocena 100 pkt.

  - pług średni 2 szt.   ocena 100 pkt.

  - pług ciągnikowy 1 szt.   ocena 100 pkt.

  - równiarka samobieżna 2 szt.  ocena 100 pkt.

  - ładowarka czołowa  1 szt.   ocena 100 pkt.

  - koparko ładowarka 1 szt.   ocena 100 pkt.

   

  7.   Vejservice Sp.zo.o.

  62-045 Pniewy

  ul. Turowska 31

   

  Oferta nr 7

   

  Pakiet nr 1 na kwotę: 61 560,00 zł brutto

   

  Słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100

   

  - koparko-ładowarka 1 szt.   ocena 100 pkt.

  - pługo-piaskarka  1 szt.  ocena 100 pkt.

   

  8.  BETONIARNIA NOWAK

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Sp.k.

  Pierwoszewo 10

  64-510 Wronki

   

  Oferta nr 8

   

  Pakiet nr 2 na kwotę: 139 276,80 zł brutto

   

  Słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 80/100

   

  - pług ciężki 2 szt.  ocena 98 pkt.

  - pług średni 1 szt.   ocena 94,73 pkt.

  - ładowarka czołowa 1 szt.  ocena 98 pkt.

  - pługo-piaskarka 1 szt.  ocena 91,00 pkt.

   

  Zostały wybrane oferty na kwotę: 732 682,80 zł brutto

   

  Słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote 80/100

   

  Firmy przedstawiły oferty, które spełniają wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

   

   

  Podstawa prawna:

  Podstawa prawna –ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2013r.,  poz. 907, 984, 1047i 1473) i Kodeks Cywilny.

   

  Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie- Prawo Zamówień Publicznych( Dz.U.  z 2013r. , poz. 907, 984, 1047 i 1473)  i Kodeks Cywilny – dział VI „ Środki Ochrony Prawnej.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

Attachments:
Download this file (SIWZ.doc)SIWZ[SIWZ]111 kB22-09-201522-09-2015
Download this file (UMOWA N6.doc)Umowa[Umowa]46 kB22-09-201522-09-2015
Download this file (Załącznik nr 22.doc)Załącznik2[Załącznik2]54 kB22-09-201522-09-2015
Download this file (Załącznik n8.doc)Załącznik3[Załącznik3]37 kB22-09-201522-09-2015
Download this file (Formularze.doc)Formularze[Formularze]61 kB22-09-201522-09-2015
Download this file (Załącznik n1.doc)Załącznik1[Załącznik1]56 kB22-09-201522-09-2015