2015 - 08 - 03

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na:

 

 

 

Remontu drogi powiatowej nr 1893P Wilkowo – Niepruszewo na odcinku

 

Wilkowo – Grodziszczko

 

 

 

  • Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 25.000,00 zł.

 

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 18.08. 2015 roku, do godz. 9.00.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na:

Remontu drogi powiatowej nr 1893P Wilkowo – Niepruszewo na odcinku

Wilkowo – Grodziszczko


Kody CPV:
45233120-6; 45232451-8, 34953300-5

Termin wykonania zamówienia do 16 listopada 2015 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania ,

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  • posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy roboty podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

Za robotę podobną Zamawiający uzna roboty budowlane o wartości brutto równej , co najmniej 500.000 PLN każda, w zakresie budowy/ przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

- koparko – ładowarka min. 2 szt.

- samochód samowyładowczy min. 2 szt.

- zagęszczarka min. 2 szt.

- walec min. 1 szt.

- rozściełacz umożliwiający ułożenie nawierzchni na całej szerokości jezdni min. 1 szt.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. przynajmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane(Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności drogowej odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63 poz. 394 z poźn. zm.).

 

  • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  • Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art. 36.1.6:

 

 

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 

 

 

 

 

Dowody powinny być załączone do załącznika „Wykaz robót”.

 

 

 

Wykaz robót powinien odpowiadać powyższym dowodom ze wskazaniem, do którego rodzaju robót się odnoszą.

 

 

 

UWAGA: Za najważniejsze roboty budowlane potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna należyte wykonanie zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone co najmniej trzech robót budowlanych o wartości brutto robót równej, co najmniej 500.000 PLN każda, w zakresie budowy/przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej.

 

 

 

Dowodami, o których mowa powyżej są:

 

 

 

a) poświadczenie,

 

 

 

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie

 

 

 

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a)

 

 

 

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2).

 

 

 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy

 

 

 

z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało

 

 

 

wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub

 

 

 

dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 

 

 

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 

 

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

 

 

 

 

 

III. Pozostałe dokumenty:

 

 

 

- formularz ofertowy (na załączonym druku)

 

 

 

- kosztorys ofertowy

 

 

 

- dowód wniesienia wadium

 

 

 

- harmonogram rzeczowo – finansowy,

 

 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

 

 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

 

 

 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

6. Ocena oferty:

 

 

 

- cena oferty z podatkiem VAT - 90 %

 

 

 

- okres gwarancji – 10%

 

 

 

 

 

 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

 

 

 

 

 

 

8. Termin związania ofertą - 30 dni.

 

 

 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Termin składania ofert upływa 18.08. 2015 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

 

 

 

 

 

 

 

10. Termin otwarcia ofert 18.08. 2015 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

 

Zatwierdzam

 

Dyrektor ZDP w Szamotułach

 

Janusz Stanke

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - 08 - 11

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 1: Prosimy o zmianę zapisów § 4 projektu umowy: zgodnie z SIWZ winno być: „kierownika budowy w specjalności drogowej…” a nie jak obecnie konstrukcyjno-budowlanej;

 

 

 

Odpowiedź: Tak Zamawiający zmieni zapis 4 projektu umowy:  na zapis „kierownika budowy w specjalności drogowej…”

 

 

 

Pytanie 2: Prosimy o zmianę warunków płatności z 1 faktury końcowej na co najmniej 2 faktury: częściową i końcową.

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje faktur częściowych.

 

 

 

Pytanie 3: W nawiązaniu do uwagi zamieszczonej w SIWZ „Należy dodatkowo wycenić 1 wjazd z kostki poz – bruk – około 20 m2” prosimy o dodanie w kosztorysie ofertowym kolejnej pozycji lub określenie, w której pozycji kosztorysu należy uwzględnić te koszty.

 

 

 

Odpowiedź: Należy samemu w kosztorysie ofertowym dodać pozycję „dodatkowy wjazd – 20 m2”

 

 

 

Pytanie 4: W związku z nieścisłościami w dokumentacji przetargowej prosimy o potwierdzenie, że oczekiwany okres gwarancji to minimum 3 lata a maksimum 5 lat i takie okresy będą brane pod uwagę przy ocenie ofert w części dotyczącej okresu gwarancji.

 

 

 

Odpowiedź: Tak okres gwarancji to minimum 3 lata a maksimum 5 lat zgodnie z zapisem w formularzu ofertowym.

 

Zatwierdzam

2015 - 08 - 14

 

Pytanie1.: Ad. Par.7 ust.7 wzoru umowy:

 

Wnosimy o doprecyzowanie ww. zapisu:

 

„7. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy, ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących ( zinwentaryzowanych) instalacji.”

 

Wykonawca nie może odpowiadać za uszkodzenia instalacji, o których nie miał prawa wiedzieć ( które nie wynikają z dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego). Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za braki w opisie przedmiotu zamówienia, którego częścią są dostarczone przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające istnienie i lokalizację urządzeń podziemnych.

 

Odpowiedź: Ww. zapis oznacza, ze w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejącego uzbrojenia Wykonawca usunie awarię na własny koszt.

 

Pytanie2.: Ad. par. 19 ust.4 pkt 5 wzoru umowy:

 

Wnosimy o usuniecie słów” z przyczyn , za które wykonawca nie odpowiada”.

 

Bez względu na to po czyjej stronie leżą przyczyny odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadą wyrażona w art.494 Kodeksu Cywilnego w przypadku odstąpienia Strony zobowiązane są dokonać rozliczenia robót wykonanych do momentu odstąpienia.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisu  par. 19 ust.4 pkt 5 wzoru umowy.

Zatwierdzam

2015  - 08 - 18

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na: Remont drogi powiatowej nr 1893P Wilkowo – Niepruszewo na odcinku Wilkowo – Grodziszczko               

 

 

 

 

 

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 196590 - 2015 z dnia, data zamieszczenia 03.08.2015 r .

 

 

 

Dnia  18.08.2015r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęło pięć ofert firm :

 

 

 

1. COLAS Polska Sp. z o.o.

 

ul. Nowa 49

 

62 – 070 Palędzie
na kwotę : 627.116,40 zł brutto

 

słownie : sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto szesnaście  zł 40/100

 

okres gwarancji 5 lat

 

firma otrzymała ocenę 100 pkt.

 

 

 

2. „INFRAKOM ” Sp. z o.o.

 

ul. Nowowiejskiego 4

 

64 – 000 Kościan

 

na kwotę : 797.010,62 zł brutto

 

słownie : siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziesięć  zł 62/100

 

okres gwarancji 5 lat

 

firma otrzymała ocenę 80,81 pkt.

 

 

 

3. SKANSKA S.A.

 

ul. Gen. Zajączka 9

 

01 – 518 Warszawa

 

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu

 

ul. Abps. A. Baraniaka 6

 

61 – 131 Poznań

 

na kwotę : 656.917,61 zł brutto

 

słownie : sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście zł 61/100

 

okres gwarancji 5 lat

 

firma otrzymała ocenę 95,92 pkt.

 

 

 

4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A.

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 75

 

64 – 500 Szamotuły

 

na kwotę : 704.690,00 zł brutto

 

słownie : siedemset cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt  zł 00/100

 

okres gwarancji 5 lat

 

firma otrzymała ocenę 90,09 pkt.

 

 

 

5. Drog – Bet Łukasz Kowalski

 

 

 

Ul. Dworcowa 12

 

88 – 400 Żnin

 

na kwotę : 748.413,19 zł brutto

 

słownie : siedemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta trzynaście zł 19/100

 

okres gwarancji 4 lata

 

firma otrzymała ocenę 83,41 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

Zamówienie zostanie udzielone firmie :

 

 

 

COLAS Polska Sp. z o.o.

 

ul. Nowa 49

 

62 – 070 Palędzie
na kwotę : 627.116,40 zł brutto

 

słownie : sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto szesnaście  zł 40/100

 

okres gwarancji 5 lat

 

firma otrzymała ocenę 100 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny.

 

 

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny – dział VI  „ Środki ochrony prawnej.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ[SIWZ]32 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (Projekt umowy.docx)Projekt Umowy[Projekt Umowy]30 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (Formularze.docx)Formularze[Formularze]29 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (Obliczenia.pdf)Obliczenia[Obliczenia]48 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (Opis techniczny Wilkowo.pdf)Opis techniczny[Opis techniczny]803 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (Rys. 1 - Plan orientacyjny.pdf)Plan orientacyjny[Plan orientacyjny]1538 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (Rys. 3 - Przekroje normalne.pdf)Przekroje normalne[Przekroje normalne]345 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (Rys. 4 - Przekroje normalne c.d..pdf)Przekroje normalne2[Przekroje normalne2]301 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (Rys. 5 - Szczegóły konstrukcyjne.pdf)szczeg. kon.[szczeg. kon.]253 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (01.01.01 - Odtworzenie trasy ipunktow wysokosciowych.pdf)Odtworzenie trasy[Odtworzenie trasy]45 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (00.00.00 - Wymagania ogolne.pdf)Wymagania ogólne[Wymagania ogólne]143 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (01.01.03 - Usuniecie warstwy humusu.pdf)usunięcie warstwy humusu[usunięcie warstwy humusu]38 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (01.01.04 - Rozbiorki elementow drog i ulic.pdf)Rozbiórki elementów[Rozbiórki elementów]32 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (01.02.01 usunięcie krzewów.pdf)usunięcie krzewów[usunięcie krzewów]35 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (02.00.00 - Roboty ziemne - Wymagania ogolne.pdf)Roboty ziemne[Roboty ziemne]63 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (02.01.01 - Wykonanie wykopow.pdf)Wykonanie wykopów[Wykonanie wykopów]40 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (02.03.01 - Wykonanie nasypow.pdf)wykonanie nasypów[wykonywanie nasypów]109 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem izageszczeniem podloz.pdf)Koryto wraz z profilowaniem[Koryto wraz z profilowaniem]60 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie.pdf)oczyszczenie i skropienie[Oczyszczenie i skropienie]48 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (04.04.02 - Podbudowa z mieszanki niezwiazanejhydraulicznie.pdf)Podbudowa z mieszanki[Podbudowa z mieszanki]129 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (05.03.05a - Warstwa wiazaca i wyrownawcza zbetonu asfaltoweg.pdf)Warstwa wiążąca i wyrównawcza[Warstwa wiążąca i wyrównawcza]163 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (05.03.05b - Warstwa scierlana z betonu asfaltowego.pdf)Warstwa ścieralna[Warstwa ścieralna]171 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (05.03.23 - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.pdf)nawierzchnia z kostki [nawierzchnia z kostki ]43 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (05.04.01 - Elementy ulic - krawezniki.pdf)Elementy ulic[Elementy ulic]57 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (05.04.02 - Obrzeza betonowe.pdf)Obrzeża betonowe[Obrzeża betonowe]48 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (05.05.03 - Sciek z kostki brukowej.pdf)Ścieki[Ścieki]43 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (06.03.01 - Plantowanie poboczy i terenow zielonych.pdf)Plantowanie poboczy[Plantowanie poboczy]40 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (KOSZTORYS OFERTOWY.xls)kosztorys ofrertowy[kosztorys ofertowy ]43 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (Rys. 2.1. - Plan sytuacyjny.pdf)Plan sytuacyjny1[Plan sytuacyjny1]1020 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (Rys. 2.2. - Plan sytuacyjny.pdf)Plan sytuacyjny2[Plan sytuacyjny2]710 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (Rys. 2.3. - Plan sytuacyjny.pdf)Plan sytuacyjny3[Plan sytuacyjny3]690 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (Rys. 2.4. - Plan sytuacyjny.pdf)Plan sytuacyjny4[Plan sytuacyjny4]680 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (Rys. 2.5. - Plan sytuacyjny.pdf)Plan sytuacyjny5[Plan sytuacyjny5]709 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (Rys. 2.6. - Plan sytuacyjny.pdf)Plan sytuacyjny6[Plan sytuacyjny6]743 kB03-08-201503-08-2015
Download this file (Rys. 2.7. - Plan sytuacyjny.pdf)Plan sytuacyjny7[Plan sytuacyjny7]707 kB03-08-201503-08-2015
Monday the 22nd. Zarząd Dróg Powiatowych.