2015 - 07 - 28

UWAGA ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA!!!

BYŁO: 20.10.2015

JEST: 16.11.2015

W ZAŁCZENIU SIWZ NOWA

2015 - 07 - 21

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na:

 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły-Pamiątkowo w msc. Kępa na odcinku około 800m

 

RÓWNOLEGLE W OKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA PROWADZONE BĘDĄ PRACE ZWIAZANE Z WYMIANĄ OŚWIETLENIA ORAZ BUDOWĄ PRZYŁAZCY TELEKOMUNIKACYJNYCH

 

  • Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 50.000,00 zł.

 

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 05.08. 2015 roku, do godz. 9.00.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły-Pamiątkowo w msc. Kępa na odcinku około 800m

 


Kody CPV:
45233120-6; 45232451-8, 34953300 - 5

Termin wykonania zamówienia do 20 października 2015 r.

 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

 

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania ,

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  • posiadania wiedzy i doświadczenia,

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy roboty podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

Za robotę podobną Zamawiający uzna roboty budowlane o wartości brutto równej , co najmniej 1.000.000 PLN każda, w zakresie budowy/ przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

- koparko – ładowarka min. 2 szt.

- samochód samowyładowczy min. 2 szt.

- zagęszczarka min. 2 szt.

- walec min. 1 szt.

- rozściełacz umożliwiający ułożenie nawierzchni na całej szerokości jezdnimin. 1 szt.

 

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 

tj. przynajmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane(Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r

 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności drogowej odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63 poz. 394 z poźn. zm.).

 

 

 

  • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

 

 

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 

  • Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art. 36.1.6:

 

 

 

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 

 

 

 

 

Dowody powinny być załączone do załącznika „Wykaz robót”.

 

 

 

Wykaz robót powinien odpowiadać powyższym dowodom ze wskazaniem, do którego rodzaju robót się odnoszą.

 

 

 

UWAGA: Za najważniejsze roboty budowlane potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna należyte wykonanie zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone co najmniej trzech robót budowlanych o wartości brutto robót równej, co najmniej 1.000.000 PLN każda, w zakresie budowy/przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej.

 

 

 

Dowodami, o których mowa powyżej są:

 

 

 

a) poświadczenie,

 

 

 

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie

 

 

 

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a)

 

 

 

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2).

 

 

 

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy

 

 

 

z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało

 

 

 

wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub

 

 

 

dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 

 

 

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 

 

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

 

 

 

 

 

III. Pozostałe dokumenty:

 

 

 

- formularz ofertowy (na załączonym druku)

 

 

 

- kosztorys ofertowy

 

 

 

- dowód wniesienia wadium

 

 

 

- harmonogram rzeczowo – finansowy,

 

 

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

 

 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

 

 

 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

6. Ocena oferty:

 

 

 

- cena oferty z podatkiem VAT - 90 %

 

 

 

- okres gwarancji – 10%

 

 

 

 

 

 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

 

 

 

 

 

 

8. Termin związania ofertą - 30 dni.

 

 

 

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Termin składania ofert upływa 05.08. 2015 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

 

 

 

 

 

 

 

10. Termin otwarcia ofert 05.08. 2015 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

2015 - 07 - 27

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

 

Pytanie1. Zawracamy się z prośbą o załączenie do dokumentacji SIWZ w/w postępowania projektów branży energetycznej i telekomunikacyjnej.

 

Odpowiedź. Zadanie nie obejmuje branży energetycznej i telekomunikacyjnej w związku z tym Zamawiający nie posiada dokumentacji.

Zatwierdzam Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

2015 - 07 - 30

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

 

 

 

 

Pytanie 1: Specyfikacja Techniczna zakłada zastosowanie wpustu deszczowego z osadnikiem o głębokości min. 0,5 m, natomiast Rysunek wpust z osadnikiem głębokości min. 1,0 m. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:Zaleca się zastosowanie studni wpustowych z osadnikiem o głębokości 0,5m.

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 2: Projekt wykonawczy zakłada wykonanie przykanalików DN 160 i DN 200 z rur o rdzeniu spienionym natomiast Specyfikacja Techniczna z rur pełnych litych. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:Wszystkie rurociągi (kolektory i przykanaliki) należy wykonać z rur o ściance litej.

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 3: Prosimy o wprowadzenie do §14 umowy możliwości wystawienia 2 faktur.

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje faktur częściowych.

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 4: W nawiązaniu do informacji o równoległej realizacji prac związanych z wymianą oświetlenia oraz budową przyłączy telekomunikacyjnych prosimy o informację na jaki okres dokładnie są zaplanowane w/w roboty.

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Prace energetyczne i telekomunikacyjne będą wykonywane w okresach wcześniej uzgodnionych z Wykonawcą.

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 5: Prosimy o podanie okresu rękojmi i gwarancji, w SIWZ mowa jest o 3 latach natomiast we wzorze umowy o 5latach. Równocześnie w SIWZ jest informacja, że jednym z kryteriów wyboru oferty jest długość udzielonej gwarancji. Proponujemy wprowadzenie minimalnego i maksymalnego pożądanego okresu gwarancji odpowiednio 3 lata i 5 lat zgodnie z formularzem oferty.

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Okres rękojmi i gwarancji określony zostanie w złożonej ofercie. Okres gwarancji i rękojmi jest drugim kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 6: W kosztorysie ofertowym branży drogowej w pozycjach 41 i 43 mowa jest o SST D.05.03.24, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający chciał się powołać na SST D.05.03.23.

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:W kosztorysie ofertowym branży drogowej w pozycjach 41-43 błędnie powołano się na SST 05.03.24. Prawidłowa SST to 05.03.23

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 7: W kosztorysie ofertowym branży drogowej w pozycjach 53-56 mowa jest o SST D.07.02.00, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający chciał się powołać na SST D.07.02.01.

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:W kosztorysie ofertowym branży kanalizacyjnej w pozycjach 53-56 błędnie powołano się na SST 07.02.00. Prawidłowa SST to 07.02.01

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 8: W kosztorysie ofertowym branży kanalizacyjna w pozycji bez numeru między 5 a 6 mowa jest o SST D.03.02.02, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający chciał się powołać na SST D.03.02.01 lub o załączenie brakującej SST.

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:W kosztorysie ofertowym branży kanalizacyjnej w pozycji bez numeru między 5 i 6 błędnie powołano się na SST 03.02.02. Prawidłowa SST to 03.02.01

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 9: W kosztorysie ofertowym branży kanalizacyjna w pozycji 14 mowa jest o SST D.03.02.00, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający chciał się powołać na SST D.03.02.01 lub załączenie brakującej SST.

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:W kosztorysie ofertowym branży kanalizacyjnej w pozycji 14 błędnie powołano się na SST 03.02.00. Prawidłowa SST to 03.02.01

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 10: W kosztorysie ofertowym branży drogowej w pozycji 66 mowa jest o montażu wiaty przystankowej. Prosimy o załączenie SST lub określenie wymagań jakie ma ona spełniać.

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź:Należy zamontować wiatę 3 modułową o konstrukcji szkieletowej z profili stalowych malowanych proszkowo. Ściany wypełnione szkłem hartowanym lub poliwęglanem litym, dach pokryty poliwęglanem komórkowym. Szerokość min. 3,90m, głębokość min. 1,34m, wysokość min 2,30m.

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 11: Prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie jest wymagane załączenie harmonogramu rzeczowo – finansowego.

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Do oferty należy załączyć harmonogram rzeczowo – finansowy zgodnie z ogłoszeniami oraz punktem 18 SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 12: Specyfikacja Techniczna zakłada zastosowanie wpustu deszczowego z osadnikiem o głębokości min. 0,5 m, natomiast Rysunek wpust z osadnikiem głębokości min. 1,0 m. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Zaleca się zastosowanie studni wpustowych z osadnikiem o głębokości 0,5m.

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie 13: Projekt wykonawczy zakłada wykonanie przykanalików DN 160 i DN 200 z rur o rdzeniu spienionym natomiast Specyfikacja Techniczna z rur pełnych litych. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

 

 

 

Odpowiedź: Wszystkie rurociągi (kolektory i przykanaliki) należy wykonać z rur o ściance litej.

 

 

 

 Zatwierdzam

 

Dyrektor ZDP w Szamotułach

 

Janusz Stanke

2015 - 07 - 31

 

Pytanie: W związku z nowelizacją art.46 PZP, dotyczącej przetargów ogłoszonych po                    18.10.2014, prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie mają przypadki zatrzymania wadium przewidziane w art. 46 ust. 4a i 5 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień Publicznych (stan prawny na dzień 19 października 2014 r.). Wnosimy również o dostosowanie zapisów do wymagań ustawowych.

 

Odpowiedź: Tak zastosowanie mają przypadki zatrzymania wadium przewidziane w art. 46 ust. 4a i 5 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP W Szamotułach

 2015- 08 - 07

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na:Przebudowę drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły-Pamiątkowo w msc. Kępa na odcinku około 800m

 

 

 

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 183464 - 2015 z dnia, data zamieszczenia 21.07.2015 r .

 

 

 

Dnia  07.08.2015r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęło pięć ofert firm :

 

 

 

1. COLAS Polska Sp. z o.o.

 

ul. Nowa 49

 

62 – 070 Palędzie
na kwotę : 2.215.224,88 zł brutto

 

słownie : dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery zł 88/100

 

okres gwarancji 5 lat

 

firma otrzymała ocenę 87,14 pkt.

 

 

 

2. EUROVIA POLSKA S.A.

 

Bielany Wrocławskie

 

Ul. Szwedzka 5

 

55 – 040 Kobierzyce

 

na kwotę : 2.469.729,90 zł brutto

 

słownie : dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć zł 90/100

 

okres gwarancji 3 lata

 

firma otrzymała ocenę 75,19 pkt.

 

 

 

3. SKANSKA S.A.

 

ul. Gen. Zajączka 9

 

01 – 518 Warszawa

 

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu

 

ul. Abps. A. Baraniaka 6

 

61 – 131 Poznań

 

na kwotę : 1.898.689,38 zł brutto

 

słownie : jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć zł 38/100

 

okres gwarancji 5 lat

 

firma otrzymała ocenę 100 pkt.

 

 

 

4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A.

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 75

 

64 – 500 Szamotuły

 

na kwotę : 2.204.393,09 zł brutto

 

słownie : dwa miliony dwieście cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy  zł 09/100

 

okres gwarancji 5 lat

 

firma otrzymała ocenę 87,52 pkt.

 

 

 

5. „INFRAKOM ” Sp. z o.o.

 

ul. Nowowiejskiego 4

 

64 – 000 Kościan

 

na kwotę : 2.289.291,01 zł brutto

 

słownie : dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden zł 01/100

 

okres gwarancji 5 lat

 

firma otrzymała ocenę 84,64 pkt.

 

 

 

 

 

Postanowienie Zamawiającego:

Zamówienie zostanie udzielone firmie :

 

SKANSKA S.A.

 

ul. Gen. Zajączka 9

 

01 – 518 Warszawa

 

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu

 

ul. Abps. A. Baraniaka 6

 

61 – 131 Poznań

 

na kwotę : 1.898.689,38 zł brutto

 

słownie : jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć zł 38/100

 

okres gwarancji 5 lat

 

firma otrzymała ocenę 100 pkt.

 

 

 

 

 

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny.

 

 

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny – dział VI  „ Środki ochrony prawnej.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke 

 

Attachments:
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ[SIWZ]32 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (Projekt umowy.docx)Projekt Umowy[Projekt Umowy]30 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (Formularze.docx)Formularze[Formularze]28 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (opis techn PZU.pdf)opis techniczny PZU[opis techniczny PZU]199 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (RYS. 1 Plansza Zbiorcza Uzbrojenia 297x1930 KOLOR.pdf)Rys. Uzbrojenia[Rys. Uzbrojenia]999 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (13. Obliczenie ilości robót.pdf)obliczenie robót[obliczenie robót]40 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (14.1 Tabela zjazdów.pdf)Tabela zjazdów[Tabela zjazdów]15 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (14.2 Poszerzenia jezdni.pdf)Poszerzenia jezdni[Poszerzenia jezdni]17 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (14.3 W-wa wiążąca i ścieralna.pdf)Warstwia wiążąca i ścieralna[Warstwia wiążąca i ścieralna]23 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (14.4 Dodatkowe wyrównanie.pdf)Dodatkowe wyrównanie[Dodatkowe wyrównanie]12 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (14.5 Wykop jezdnia.pdf)Wykop jezdnia[Wykop jezdnia]12 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (14.6 Wykop inne.pdf)Wykopy inne[wykopy inne]12 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (14.7 Nasyp z wykopu.pdf)Nasyp wykopu[Nasyp wykopu]12 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (14.8 Nasyp z dokopu.pdf)Nasyp Dokopu[Nasyp Dokopu]12 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (opis techn Kępa - drogi.pdf)Opis techniczny drogi[Opis techniczny drogi]197 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (oświadcz.proj..pdf)ośw. projektanta[ośw. projektanta]60 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (SPIS rysunków.pdf)Spis rysunków[Spis rysunków]13 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (1. Plan orientacyjny 297x210 KOLOR .pdf)Plan orientacyjny[Plan orientacyjny]907 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (2.1a Plan sytuacyjny  297x2000 KOLOR.pdf)Plan sytuacyjny1[Plan sytuacyjny1]1315 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (3.1 Przekroje normalne 297x420 Cz-B.pdf)Przekroje normalne[Przekroje normalne]549 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (3.2 Szczegóły konstrukcyjne cz1 297x600 cz-b.pdf)szczeg. kon.1[szczeg. kon.1]284 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (3.3 Szczegóły konstrukcyjne cz.2 297x750 cz-b.pdf)szczeg. kon.2[szczeg. kon.2]341 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (4.1 Przekrój podłuzny 297 x 420 Cz-B.pdf)przekrój podłużny1[przekrój podłużny1]217 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (4.2 Przekrój podłużny 297x1000 CZ-B.pdf)przekrój podłużny2[przekrój podłużny2]315 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (5.1 Przekroje poprzeczne 297x1600 cz-b.pdf)przekroje poprzeczne1[przekroje poprzeczne1]387 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (5.2 Przekroje poprzeczne 297x1150 Cz-B.pdf)przekroje poprzeczne2[przekroje poprzeczne2]329 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (6.1 Rysunek przepustu 297x650 cz-b.pdf)Rysunek przepustu[Rysunek przepustu]302 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (11. Zestawienie ilości robót.pdf)zestawienie ilości robót[zestawienie ilości robót]24 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (12.1 Studnie i kolektory.pdf)Studnie i kolektory[Studnie i kolektory]19 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (12.2 Studnie wpustowe.pdf)Studnie wpustowe[Studnie wpustowe]13 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (12.3 Roboty ziemne.pdf)Roboty ziemne[Roboty ziemne]20 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (opis techn Kępa kd.pdf)Opis techniczny kd[Opis techniczny kd]145 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (oświadcz.proj. - Kopia.pdf)ośw. projektanta[ośw. projektanta]68 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (1. Plan orientacyjny 297x210 KOLOR.pdf)Orientacja kd[Orjentacja kd]907 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (2.1 Plan sytuacyjny KD 297x1800 KOLOR.pdf)Sytuacja kd[Sytuacja kd]950 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (3.1 Podłużny kd 297x750 cz-b.pdf)Podłużny kd[Podłużny kd]244 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (3.2 Podłużny kd 297x500 cz-b.pdf)Podłużny kd2[Podłużny kd2]211 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (4.1 SCHEMAT STUDNI.pdf)schemat studni[schemat studni]240 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (4.2 SCHEMAT WPUSTU.pdf)schemat wpustu[schemat wpustu]88 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (4.3 SCHEMAT WLOTU I WYLOTU.pdf)schemat wlotu i wylotu[schemat wlotu i wylotu]65 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (opis SOR Kępa.pdf)Opis SOR[Opis SOR]154 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (plan orientacyjny-ORIENT SOR.pdf)Plan orientacyjny SOR[Plan orientacyjny SOR]907 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (RYS 2 SOR Kepa 207x2000 kolor.pdf)Rys. SOR[Rys. SOR]302 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (zlewnia a1.pdf)uzg.1[uzg.1]422 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (zlewnia a2.pdf)uzg.2[uzg.2]325 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (TER KĘPA OFERTOWY.xls)kosztorys ofrertowy[kosztorys ofertowy ]70 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (Projekt wycinki 1858P opis.pdf)opis wycinka drzew[opis wycinka drzew]125 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (RYS. 1 PLAN WYCINKI DRZEW 297X2000 KOLOR.pdf)Plan wycinki[Plan wycinki]867 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (plan drzewa.pdf)Plan wycinki[Plan wycinki]867 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (00.00.00 - Wymagania ogólne.pdf)Wymagania ogólne[Wymagania ogólne]148 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.pdf)Odtworzenie trasy[Odtworzenie trasy]49 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (01.01.03 - Usunięcie warstwy humusu.pdf)usunięcie warstwy humusu[usunięcie warstwy humusu]38 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (01.01.04 - Rozbiórki elementów dróg i ulic.pdf)Rozbiórki elementów[Rozbiórki elementów]32 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (01.02.01 - Wycinka drzew i krzewów.pdf)SST Wycinka drzew[SST wycinka drzew]30 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (02.00.00 - Roboty ziemne - Wymagania ogólne.pdf)SST Roboty ziemne[SST Roboty ziemne]68 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (02.01.01 - Wykonanie wykopów.pdf)Wykonywanie wykopów[Wykonywanie wykopów]43 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (02.03.01 - Wykonanie nasypów.pdf)Wykonywanie nasypów[wykonywanie nasypów]120 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (03.01.01 - Przepust.pdf)przepust[przepust]39 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (03.02.01 - Kanalizacja deszczowa.pdf)Kanalizacja deszczowa[Kanalizacja deszczowa]80 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podło.pdf)Koryto wraz z profilowaniem[Koryto wraz z profilowaniem]63 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie.pdf)oczyszczenie i skropienie[Oczyszczenie i skropienie]50 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (04.04.02 - Podbudowa z mieszanki niezwiązanej hydraulicznie.pdf)podbudowa[podbudowa]124 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (04.05.01 - Wzmocnione podłoże z mieszanki zwiazanej hydrauli.pdf)Wzmocnienie podłoża[Wzmocnienie podłoża]162 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (04.06.02 - Podbudowa z beton cementowego.pdf)Podbudowa z betonu[Podbudowa z betonu]88 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (04.07.01 - Podbudowa z betonu asfaltowego.pdf)Podbudowa z mieszanki[Podbudowa z mieszanki]132 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (05.03.01 - Nawierzchnia z kostki kamiennej.pdf)nawierzchnia z kostki kamiennej[nawierzchnia z kostki kamiennej]76 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (05.03.05a - Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowe.pdf)Warstwa wiążąca i wyrównawcza[Warstwa wiążąca i wyrównawcza]148 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (05.03.05b - Warstwa ścierlana z betonu asfaltowego.pdf)Warstwa ścieralna[Warstwa ścieralna]160 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (05.03.11 - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno.pdf)Frezowanie [Frezowanie]39 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (05.03.23 - Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.pdf)nawierzchnia z kostki bet.[nawierzchnia z kostki bet.]47 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (05.04.01 - Elementy ulic - krawężniki.pdf)Elementy ulic[Elementy ulic]56 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (05.04.02 - Obrzeża betonowe.pdf)Obrzeża betonowe[Obrzeża betonowe]47 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (05.05.01 - Ściek z elementów prefabrykowanych.pdf)Ścieki betonowe[Ścieki betonowe]51 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (06.01.01 - Humusowanie z obsianiem trawą.pdf)humusowanie [humusowanie]42 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (06.03.01 - Plantowanie poboczy i terenów zielonych.pdf)Plantowanie poboczy[Plantowanie poboczy]43 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (07.01.01 - Oznakowanie poziome.pdf)Oznakowanie poziome[Oznakowanie poziome]61 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (07.02.01 - Oznakowanie pionowe.pdf)Oznakowanie pionowe[Oznakowanie pionowe]105 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (07.05.01 - Bariery ochronne stalowe.pdf)bariery ochronne[bariery ochronne]46 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (09.01.01 - Sadzenie drzew i krzewów.pdf)sadzenie drzew[sadzenie drzew]76 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (SST strona tytułowa.pdf)Str. tyt.[Str.tyt.]77 kB21-07-201521-07-2015
Download this file (SIWZ nowa.docx)SIWZ NOWA[SIWZ NOWA]32 kB28-07-201528-07-2015
Wednesday the 24th. Zarząd Dróg Powiatowych.