Drukuj
Szczegóły: Kategoria: 2015 | Opublikowano: 01 czerwiec 2015 | Utworzono: 18 czerwiec 2015 | Odsłony: 891

 

2015 - 06 - 01

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1869P Kaźmierz – Bytyń na długości około 900 mb wraz ze zmianą organizacji ruchu na   skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1861P, 1864P, 1869P, 1870P i drogi gminnej ul. Leśnej   w m. Kaźmierz”

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 16.06. 2015 roku, do godz. 9.00.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1869P Kaźmierz – Bytyń na długości około 900 mb wraz ze zmianą organizacji ruchu na   skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1861P, 1864P, 1869P, 1870P i drogi gminnej ul. Leśnej   w m. Kaźmierz”


Kody CPV:
45233120-6; 45232451-8, 34953300 - 5

Termin wykonania zamówienia do 30 września 2015 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy roboty podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

Za robotę podobną Zamawiający uzna roboty budowlane o wartości brutto równej , co najmniej 500.000 PLN każda, w zakresie budowy/ przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

- koparko – ładowarka min. 2 szt.

- samochód samowyładowczy min. 2 szt.

- zagęszczarka min. 2 szt.

- walec min. 1 szt.

- rozściełacz umożliwiający ułożenie nawierzchni na całej szerokości jezdnimin. 1 szt.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. przynajmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane(Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności drogowej odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63 poz. 394 z poźn. zm.).

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Dowody powinny być załączone do załącznika „Wykaz robót”.

Wykaz robót powinien odpowiadać powyższym dowodom ze wskazaniem, do którego rodzaju robót się odnoszą.

UWAGA: Za najważniejsze roboty budowlane potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna należyte wykonanie zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone co najmniej trzech robót budowlanych o wartości brutto robót równej, co najmniej 500.000 PLN każda, w zakresie budowy/przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

a) poświadczenie,

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a)

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2).

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy

z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało

wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub

dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

III. Pozostałe dokumenty:

- formularz ofertowy (na załączonym druku)

- kosztorys ofertowy

- dowód wniesienia wadium

- harmonogram rzeczowo – finansowy,

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

6. Ocena oferty:

- cena oferty z podatkiem VAT - 90 %

- okres gwarancji – 10%

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

8. Termin związania ofertą - 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Termin składania ofert upływa 16.06. 2015 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

10. Termin otwarcia ofert 16.06. 2015 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

2015 - 06 - 10

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW:

Pytanie 1: Prosimy o wprowadzenie możliwości dokonywania odbiorów częściowych oraz fakturowania częściowego np. do 80% wartości umowy.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

 

Pytanie 2: Prosimy o określenie w SIWZ maksymalnego okresu gwarancji który będzie punktowany na 5lat – zgodnie z formularzem oferty.

 

Odpowiedź: Max. okres gwarancji podany jest w formularzu ofertowym jako 5 lat. W pkt. 19-21 SIWZ określony jest sposób punktacji i jego obliczania.

 

Pytanie 3: Wykonawca wnosi o określenie limitu kar umownych, którymi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę, na poziomie 20% wynagrodzenia umownego.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie określi limitu kar umownych.

 

Pytanie 4: Wykonawca wnosi o dodanie do katalogu zmian Umowy z § 11 następujących okoliczności:

- ujawnienie błędów lub braków w dokumentacji technicznej (w tym     dokumentacji projektowej).

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni zapisu § 11 projektu umowy.

 

Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie, że do kosztorysu ofertowego nie trzeba załączać tabeli elementów scalonych oraz wykazu poziomu cen.

 

Odpowiedź: Do kosztorysu ofertowego należy załączyć tabelę elementów scalonych i skrócone zestawienie RMS.

 

Pytanie 6: W nawiązaniu do zapisów SIWZ w sprawie dysponowania rozściełaczem  umożliwiającym ułożenie nawierzchni na całej szerokości jezdni prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi i wykonywanie robót na całej szerokości jezdni.

 

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia drogi na czas ułożenia masy mineralno – bitumicznej po uprzednim wykonaniu przez Wykonawcę projektu zmiany w stałej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

 

Pytanie 7: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między przekrojami normalnymi a kosztorysem ofertowym i opisem technicznym, dotyczy grubości warstw ścieralnych i wiążących.

 

Odpowiedź: Grubość warstw asfaltowych powinna wynosić:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

- warstwa wiążąca, wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm.

 

Pytanie: Prosimy o potwierdzenie, że kosztorysy ofertowe należy załączyć w wersji uproszczonej bez skróconego zestawienia RMS oraz tabeli elementów scalonych.

 

Odpowiedź: Do kosztorysu ofertowego należy załączyć tabelę elementów scalonych i skrócone zestawienie RMS.

 Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

2015 - 06 - 18

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1869P Kaźmierz – Bytyń na długości około 900 mb wraz ze zmianą organizacji ruchu na   skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1861P, 1864P, 1869P, 1870P i drogi gminnej ul. Leśnej   w m. Kaźmierz”

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 129962 - 2015 z dnia, data zamieszczenia 01.06.2015 r .

 

Dnia 18.06.2015r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęły cztery oferty firm :

 

1. COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49

62 – 070 Palędzie
na kwotę : 628.845,73 zł brutto

słownie : sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści pięć zł 73/100

okres gwarancji 5 lat

firma otrzymała ocenę 100 pkt.

 

2. SKANSKA S.A.

ul. Gen. Zajączka 9

01 – 518 Warszawa

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu

ul. Abps. A. Baraniaka 6

61 – 131 Poznań

na kwotę : 638.352,50 zł brutto

słownie : sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa zł 50/100

okres gwarancji 5 lat

firma otrzymała ocenę 98,66 pkt.

 

3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A.

ul. Powstańców Wielkopolskich 75

64 – 500 Szamotuły

na kwotę : 629.048,69 zł brutto

słownie : sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści osiem  zł 69/100

okres gwarancji 5 lat

firma otrzymała ocenę 99,97 pkt.

 

4. „INFRAKOM ” Sp. z o.o.

ul. Nowowiejskiego 4

64 – 000 Kościan

na kwotę : 687.096,24 zł brutto

słownie : sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć zł 24/100

okres gwarancji 5 lat

firma otrzymała ocenę 92,37 pkt.

 

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

Zamówienie zostanie udzielone firmie :

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49

62 – 070 Palędzie
na kwotę : 628.845,73 zł brutto

słownie : sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści pięc zł 73/100

okres gwarancji 5 lat

firma otrzymała ocenę 100 pkt.

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny.

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny – dział VI „ Środki ochrony prawnej.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Janusz Stanke

Attachments:
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ[SIWZ]32 kB01-06-201501-06-2015
Download this file (Projekt umowy.docx)Projekt Umowy[Projekt Umowy]30 kB01-06-201501-06-2015
Download this file (Formularze.docx)Formularze[Formularze]29 kB01-06-201501-06-2015
Download this file (KAZMIERZ KD_OFERTOWY.pdf)kosztorys ofertowy kd[kosztorys ofertowy kd]186 kB01-06-201501-06-2015
Download this file (KAZMIERZ_DRO_OFERTOWY.pdf)Kosztorys ofertowy drogowy[kosztorys ofertowy drogowy]153 kB01-06-201501-06-2015
Download this file (01_ORIENTACJA.pdf)Plan orientacyjny ozn.[Plan orientacyjny ozn.]487 kB01-06-201501-06-2015
Download this file (02_PLAN ISTNIEJACE.pdf)Plan ist. ozn.[Plan ist. ozn.]2147 kB01-06-201501-06-2015
Download this file (03_PLAN SKRZYZOWANIE.pdf)plan skrzyżowanie ozn.[plan skrzyżowanie ozn.]3481 kB01-06-201501-06-2015
Download this file (04_PLAN DROGA.pdf)Plan droga ozn.[Plan droga ozn.]3437 kB01-06-201501-06-2015
Download this file (OPIS.pdf)Opis ozn.[Opis ozn.]2926 kB01-06-201501-06-2015
Download this file (ZESTAWIENIE_ZNAKÓW.pdf)zestawienie znaków[zestawienie znaków]163 kB01-06-201501-06-2015
Download this file (01_KD_PLAN.pdf)Plan Kd[Plan Kd]530 kB01-06-201501-06-2015
Download this file (02_KD_WLOT.pdf)KD wylot[KD wylot]239 kB01-06-201501-06-2015
Download this file (02_PLAN.pdf)plan[plan]6432 kB01-06-201501-06-2015
Download this file (03_PRZEEKROJE SZCZEGOLY.pdf)przekroje[przekroje]369 kB01-06-201501-06-2015
Download this file (KD_BIOZ.pdf)BIOZ[BIOZ]46 kB01-06-201501-06-2015
Download this file (OSWIADCZENIE, BIOZ.pdf)Oświadczenie[Oświadczenie]73 kB01-06-201501-06-2015
Download this file (KD_SPECYFIKACJA.pdf)Kd Specyfikacja [Kd Specyfikacja ]112 kB01-06-201501-06-2015
Download this file (SST.pdf)SST droga[SST droga]1527 kB01-06-201501-06-2015
Download this file (OPIS bez foto.doc)Opis[Opis]159 kB01-06-201501-06-2015