Drukuj
Szczegóły: Kategoria: 2015 | Opublikowano: 07 maj 2015 | Utworzono: 27 maj 2015 | Odsłony: 1075

2015 - 05 - 07

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na:

Remont drogi powiatowej nr 1876 P Zajączkowo – Psarskie na długości 1950 m

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 22.05. 2015 roku, do godz. 9.00.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na:

Remont drogi powiatowej nr 1876 P Zajączkowo – Psarskie na długości 1950 m


Kody CPV:
45233120-6; 45232451-8,

Termin wykonania zamówienia do 31 lipca 2015 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy roboty podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

Za robotę podobną Zamawiający uzna roboty budowlane o wartości brutto równej , co najmniej 500.000 PLN każda, w zakresie budowy/ przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

- koparko – ładowarka min. 2 szt.

- samochód samowyładowczy min. 2 szt.

- zagęszczarka min. 2 szt.

- walec min. 1 szt.

- rozściełacz umożliwiający ułożenie nawierzchni na całej szerokości jezdnimin. 1 szt.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. przynajmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane(Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności drogowej odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63 poz. 394 z poźn. zm.).

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Dowody powinny być załączone do załącznika „Wykaz robót”.

Wykaz robót powinien odpowiadać powyższym dowodom ze wskazaniem, do którego rodzaju robót się odnoszą.

UWAGA: Za najważniejsze roboty budowlane potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna należyte wykonanie zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone co najmniej trzech robót budowlanych o wartości brutto robót równej, co najmniej 1.500.000 PLN każda, w zakresie budowy/przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

a) poświadczenie,

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a)

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2).

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy

z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało

wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub

dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

III. Pozostałe dokumenty:

- formularz ofertowy (na załączonym druku)

- kosztorys ofertowy

- dowód wniesienia wadium

- harmonogram rzeczowo – finansowy,

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

6. Ocena oferty:

- cena oferty z podatkiem VAT - 90 %

- okres gwarancji – 10%

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

8. Termin związania ofertą - 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Termin składania ofert upływa 22.05. 2015 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

10. Termin otwarcia ofert 22.05. 2015 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

Zatwierdzam:

Dyrektor ZDP w Szamotułach

2015-05 - 18

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW:

Pytanie 1.  Prosimy o wyjaśnienie pozycji nr 190 w przedmiarze robót – Obudowa wlotu i wylotu przepustów rurowych w km 0 + 080, 0+400, 0+760 brukowcem na podłożu z betonu C12/15 na skarpie( 2x1+2x2+2x4=14m3). W ilości jest podana jednostka „m3” a powinna być podana „m2”.

Odpowiedź: Opis pozycji nr 190 określa szczególny sposób wykonania umocnienia. Nie określa się rodzaju brukowca , zakładając łączną grubość obudowy  na skarpie na 1/3 m (brukowiec na podłożu z betonu C12/15) . Odpowiednikiem 1m3 jest więc 3m2 obudowy.

Pytanie 2: Prosimy o zmianę §4 ust. 1 projektu umowy dotyczący kierownika budowy: we wzorze umowy mowa jest o specjalności konstrukcyjno – budowlanej natomiast w SIWZ pkt 4. o specjalności drogowej.

Odpowiedź: Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia o specjalności drogowej.

 

Pytanie 3: Prosimy o korektę numerów SST w przedmiarze robót pozycje: 40, 50, 60, 70, 80, 150, 160, 200  na poprawne, gdyż w chwili obecnej powołują się one na SST numer D.00.000.00 wymagania ogólne.

Odpowiedz: Zamawiający nie określa szczególnych zasad wykonania robót w przypadku pozycji przedmiarowych odnoszących do d.00.00.00 – warunki ogólne.

Warunki ogólne d.00.00.00 w p.p. 2,3,4 ,wraz z opisami pozycji przedmiarowych (opisy KNR) w sposób wystarczający określają wymagania Zamawiającego dotyczące warunków technicznych wykonania tych asortymentów robót.

Pytanie 4 : Prosimy o załączenie specyfikacji dotyczącej „Malowania farbą chlorokauczukową linii ciągłych krawędziowych mechanicznie”.

Odpowiedź:Zamawiający nie określa szczególnych zasad wykonania robót w przypadku pozycji przedmiarowych odnoszących do d.00.00.00 – warunki ogólne.

Pytanie 5: Zgodnie z poz. 200 przedmiaru, do wykonania jest 116m bariery ochronnej stalowej 1 – stronnej. Z załączonych rysunków wynika, że na przepuście w km 0+080 do wykonania jest 24 m bariery na przepuście w km 0+400 – 32m bariery i na przepuście w km 0+760 – 120 m bariery, łącznie 176 m. Prosimy o dokładne określenie ilości barier ochronnych stalowych oraz wskazanie lokalizacji.

Odpowiedź: W km.0+760 przewiduje się 60 mb barier ochronnych, a nie 120 mb jak określa zapytanie.

Pytanie 6: Projekt w pkt. 7.4. opisu technicznego określa konstrukcję zjazdów jako: nawierzchnia z MMA AC 11S – 4 cm, warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 grubości 15 cm, warstwa mieszanki zwij hydraulicznie C 1,5/2 gr.15 cm.  Z przedmiaru wynika natomiast, że do wykonania jest 160m2 zjazdów o konstrukcji : podbudowa betonowa grub. 15 cm  z C8/10, warstwa wyrównawcza z AC16W(KR 3) grub. Śr. 4 cm, warstwa ścieralna AC11S (KR3) grub. 4 cm. Prosimy o dokładne określenie konstrukcji zjazdów do posesji oraz pozycji kosztorysowych w jakich należy wycenić wykonanie zjazdów.

Odpowiedź:Konstrukcję  zjazdów należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 7: Projekt w pkt. 7.3 określa, że wykonanie nakładek „… musi zostać poprzedzone wykonaniem drobnych remontów cząstkowych istniejącej nawierzchni i likwidacją zapadnięć. Zakres powierzchniowych remontów cząstkowych zostanie ustalony po przejęciu placu budowy przez Wykonawcę w porozumieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. „ Przedmiar robót nie przewiduje wykonania remontów cząstkowych. Prosimy o sprecyzowanie w jaki sposób będą rozliczone wykonane remonty cząstkowe.

Odpowiedź:Należy dodatkowo wycenić remonty cząstkowe w ilości: 50 ton.

Pytanie 8: Prosimy o określenie rodzaju barier zgodnie z normą PN – EN 1317. Definiuje ona podstawowe parametry funkcjonalne tj. poziom powstrzymania, szerokość pracującą i wskaźnik intensywności zderzenia. Odpowiednikiem bariery SP – 05/4 jest bariera N2-W5-A, a bariery SP – 05/2 bariera N2 – W4 –A. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź:Do wyceny przyjąć bariery SP-05/2 – zgodnie z załączoną ST.

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych

Pytanie 9: Prosimy o określenie długości odcinków początkowych i końcowych oraz rozstawu słupków projektowanej bariery ochronnej.

Odpowiedź:Długości odcinków początkowych i końcowych wraz z zakończeniami-dla 6 elementów po 4m na każdy element.

Pytanie 10:Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach realizacji zadania przewidziane są remonty cząstkowe o których jest mowa w opisie technicznym. Jeżeli tak to prosimy o określenie ilości remontów i korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź: Tak.Należy dodatkowo wycenić remonty cząstkowe w ilości: 50 ton.

Pytanie 11: Prosimy o wyjaśnienie, czy w ramach realizacji zadania przewidziane jest zdjęcie humusu i humusowanie poboczy o których mowa w opisie technicznym(pkt 8.3) . Jeżeli tak to prosimy o określenie ilości i korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:Przedmiar przewiduje odspojenie krawędzi jezdni i wywóz nadmiarów urobku na odkład, oraz wykopy koryta pod zjazdy z wywozem urobku.

Ewentualne uzupełnienia i profilowanie poboczy z urobku j.w. przewiduje poz.90 przedmiaru.

Pytanie12: Prosimy o określenie konstrukcji nawierzchni po przekopach pod przepusty.

Odpowiedź:Cały zakres robót związanych z wymianą rur na przepustach – wraz z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni - określają poz.170 i 180 przedmiaru. Konstrukcję odtworzenia należy przyjąć jak dla KR – 3.

Pytanie 13: Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w konstrukcji podbudowy na zjazdach, wg przedmiaru przewidziana jest tylko podbudowa C8/10 gr. 15 cm, a konstrukcja wg opisu technicznego to warstwa kruszywa łamanego gr. 15 cm i stabilizacja Rm = 2,5 MPa gr. 15cm.

Odpowiedź:Konstrukcję  zjazdów należy przyjąć zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 14:  X – Stream to nazwa handlowa dwuściennych rur PP konkretnego producenta. Prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający zaakceptuje innego producenta rur PP na przepusty niż ten wykazany w materiałach przetargowych.

Odpowiedź:Nazwa X-Stream może sugerować producenta. Należy przyjąć do wyceny – zgodnie z zał. ST rury dwuścienne polipropylenowe.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

2015 - 05 - 27

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na:Remont drogi powiatowej nr 1876 P Zajączkowo – Psarskie na długości 1950 m”

 

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 106244 – 2015 , data zamieszczenia 07.05.2015r.

 

 

 

Dnia 27.05.2014r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęło siedem oferty firm :

 

 

 

1. COLAS Polska Sp. z o.o.

 

ul. Nowa 49

 

62 – 070 Palędzie
na kwotę : 666.529,99 zł brutto

 

słownie : sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć zł 99/100

 

okres gwarancji 5 lat

 

firma otrzymała ocenę 87,20 pkt.

 

 

 

2. EUROVIA Polska S.A.

 

Bielany Wrocławskie

 

ul. Szwedzka 5

 

55 – 040 Kobierzyce

 

na kwotę : 765.053,31 zł brutto

 

słownie : siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt trzy zł 31/100

 

okres gwarancji 3 lata

 

firma otrzymała ocenę 73,26 pkt.

 

 

 

3. „INFRAKOM ” Sp. z o.o.

 

ul. Nowowiejskiego 4

 

64 – 000 Kościan

 

na kwotę : 741.416,94 zł brutto

 

słownie : siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta szesnaście zł 94/100

 

okres gwarancji 5 lat

 

firma otrzymała ocenę 79,40 pkt.

 

 

 

4. DROGBUD

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

 

ul. Sobieskiego 14

 

66 – 200 Świebodzin

 

na kwotę : 787.230,75 zł brutto

 

słownie : siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści zł 75/100

 

okres gwarancji 5 lat

 

firma otrzymała ocenę 75,36 pkt.

 

 

 

5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A.

 

ul. Poznańska 42

 

64 – 300 Nowy Tomyśl

 

na kwotę : 732.720,84 zł brutto

 

słownie : siedemset trzydzieści dwa tysiące siedemset dwadzieścia zł 84/100

 

okres gwarancji 5 lat

 

firma otrzymała ocenę 80,23 pkt.

 

 

 

6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A.

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 75

 

64 – 500 Szamotuły

 

na kwotę : 571.724,91zł brutto

 

słownie : pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery zł 91/100

 

okres gwarancji 5 lat

 

firma otrzymała ocenę 100 pkt.

 

 

 

7. SKANSKA S.A.

 

ul. Gen. Zajączka 9

 

01 – 518 Warszawa

 

Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu

 

ul. Abps. A. Baraniaka 6

 

61 – 131 Poznań

 

na kwotę : 617.792,28 zł brutto

 

słownie : sześćset siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa zł 28/100

 

okres gwarancji 5 lat

 

firma otrzymała ocenę 93,29 pkt.

 

 

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

 

 

Zamówienie zostanie udzielone firmie :

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A.

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 75

 

64 – 500 Szamotuły

 

słownie : pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia cztery  zł 91/100

 

okres gwarancji 5 lat

 

 

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny.

 

 

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny – dział VI „ Środki ochrony prawnej.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

 

 

 


Attachments:
Download this file (Siwz.docx)SIWZ[SIWZ]33 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (Projekt umowy.docx)Projekt umowy[Projekt umowy]30 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (Formularze.docx)Formularze[Formularze]28 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (przedmiar.pdf)przedmiar[przedmiar]34 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (opis techn PSARSKIE N.pdf)Opis techniczny[Opis techniczny]76 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (Rys. 1 - Plan orientacyjny.pdf)Plan orientacyjny[Plan orientacyjny]1873 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (Rys. 2.1. - Plan sytuacyjny.pdf)Plan sytuacyjny1[Plan sytuacyjny1]948 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (Rys. 2.2. - Plan sytuacyjny.pdf)Plan sytuacyjny2[Plan sytuacyjny2]830 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (Rys. 2.3. - Plan sytuacyjny.pdf)Plan sytuacyjny3[Plan sytuacyjny3]1250 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (Rys. 2.4. - Plan sytuacyjny.pdf)Plan sytuacyjny4[Plan sytuacyjny4]1743 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (Rys. 2.5. - Plan sytuacyjny.pdf)Plan sytuacyjny5[Plan sytuacyjny5]885 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (00.00.00 - Wymagania ogolne.pdf)Wymagania ogólne[Wymagania ogólne]143 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (01.01.01 - Odtworzenie trasy ipunktow wysokosciowych.pdf)Odtworzenie trasy[Otworzenie trasy]45 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (01.01.04 - Rozbiorki elementow drog i ulic.pdf)Rozbiórki elementów[Rozbiórki elementów]31 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (04.03.01 - Oczyszczenie i skropienie.pdf)Oczyszczenie i skropienie[Oczyszczenie i skropienie]48 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (04.04.02 - Podbudowa z mieszanki niezwiazanejhydraulicznie.pdf)Podbudowa z mieszanki[Podbudowa z mieszanki]128 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (04.05.01 - Wzmocnione podloze z mieszanki zwiazanejhydraulic.pdf)Wzmocnienie podłoża[Wzmocnienie podłoża]166 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (04.06.02 - Podbudowa z beton cementowego.pdf)Podbudowa z betonu[Podbudowa z betonu]84 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (05.03.05a - Warstwa wiazaca i wyrownawcza zbetonu asfaltoweg.pdf)Warstwa wiążąca i wyrównawcza[Warstwa wiążąca i wyrównawcza]163 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (05.03.05b - Warstwa scierlana z betonu asfaltowego.pdf)Warstwa ścieralna[Warstwa ścieralna]171 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (06.03.01 - Plantowanie poboczy i terenow zielonych.pdf)Plantowanie poboczy[Plantowanie poboczy]39 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (SST_bariery_stalowe.pdf)bariery stalowe[bariery stalowe]49 kB07-05-201507-05-2015
Download this file (SST_Przepusty.pdf)Przepusty[Przepusty]171 kB07-05-201507-05-2015