Drukuj
Szczegóły: Kategoria: 2015 | Opublikowano: 15 styczeń 2015 | Utworzono: 04 luty 2015 | Odsłony: 877

2015-01-15

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na:

„Naprawę ubytków nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu szamotulskiego masą mineralno – bitumiczną na gorąco.”

  1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5.000,00 zł.

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 30.01. 2015 roku, do godz. 9.00.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na:

„ Naprawa ubytków nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu szamotulskiego masą mineralno – bitumiczną na gorąco w ilości do 4000m2 przy średniej grubości 4 cm ( 100 kg/m2) wraz z wycięciem, oczyszczeniem i skropieniem oraz uwałowaniem mechanicznym, według bieżących potrzeb wskazanych przez Zamawiającego.

Czas realizacji zamówienia w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia.
Kody CPV:
45233142-6

Termin wykonania zamówienia do 31 października 2015 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania ,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, w sposób

należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych masą mineralno – asfaltową na gorąco o wartości minimum 100.000 zł brutto każda z nich,

  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

1) min. 1 osobą – kierownikiem budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności drogowej, posiadającą minimum 3 - letnie

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót tej branży;

 

  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 

  1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art.36.1.6:

 

  1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

                III. Pozostałe dokumenty:

           - formularz ofertowy (na załączonych drukach)

           - dowód wniesienia wadium


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

 

- cena oferty z podatkiem VAT - 100 %

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 50% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Termin składania ofert upływa 30.01. 2015 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                   ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

 

Termin otwarcia ofert 30.01. 2015 roku o godz. 09.15 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

2015 - 02 - 04

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na „ Naprawę ubytków nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu szamotulskiego masą mineralno – bitumiczną na gorąco.”

 

 

 

 

 

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 10090– 2015 , data zamieszczenia 15.02.2015r.

 

 

 

Dnia 04.02.2015r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęły trzy oferty firm :

 

 

 

  1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A.

 

     ul. Powstańców Wielkopolskich 75

 

     64 – 500 Szamotuły

 

- na kwotę : 201.720,00 zł brutto

 

 

 

słownie : dwieście jeden tysięcy siedemset dwadzieścia zł 00/100

 

 

 

- firma otrzymała ocenę 98,78%

 

 

 

2.   Zakład Drogowy ANTCZAK

 

       Mirosław Antczak

 

                                        Ul. Lutycka 83

 

                                        60 – 478 Poznań

 

- na kwotę : 290.280,00 zł brutto

 

 

 

słownie : dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt  zł 00/100

 

 

 

                                   - firma otrzymała ocenę 68,64 %

 

 

 

       „EKO –BUD” s.c. Elżbieta , Jacek Majdeccy

 

                                        Lisewo 39

 

                                        62 – 310 Pyzdry

 

- na kwotę : 199.260,00 zł brutto

 

 

 

słownie : sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt  zł 00/100

 

 

 

                                   - firma otrzymała ocenę 100 %

 

 

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

 

 

                                           Zamówienie zostanie udzielone firmie :

 

 

 

      Firma Budowlano - Usługowa

 

       „EKO –BUD” s.c. Elżbieta , Jacek Majdeccy

 

                                        Lisewo 39

 

                                        62 – 310 Pyzdry

 

- na kwotę : 199.260,00 zł brutto

 

 

 

słownie : sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt  zł 00/100

 

 

 

 

 

 

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny.

 

 

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny – dział VI „ Środki ochrony prawnej.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

 

Attachments:
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ[SIWZ]34 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Projekt umowy.docx)Projekt Umowy[Projekt umowy]17 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Formularz.docx)Formularz[Formularz]14 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Specyfikacje techniczne.docx)Specyfikacje techniczne[Specyfikacje techniczne]37 kB15-01-201515-01-2015