Drukuj
Szczegóły: Kategoria: 2015 | Opublikowano: 15 styczeń 2015 | Utworzono: 09 luty 2015 | Odsłony: 850

2015 - 01 - 15 UWAGA ZMIANA W OGŁOSZENIU

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pt.

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1883 P Podrzewie – Duszniki w miejscowości Podrzewie na odcinku od drogi krajowej nr 92 do skrzyżowania z ul. Długą na długości około 950 mb”/ branża drogowa , sieci  wod – kan/


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pt.

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1883 P Podrzewie – Duszniki w miejscowości Podrzewie na odcinku od drogi krajowej nr 92 do skrzyżowania z ul. Długą na długości około 950 mb”/ branża drogowa , sieci  wod – kan/


CPV: 71520000-9

 


Termin wykonywania zamówienia do dnia 15 sierpnia 2015 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

       1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

       Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie

     dysponować:

 1. następującym potencjałem technicznym:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 1. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. przynajmniej jedną osobą posiadającą wymagane kwalifikacje do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi branża drogowa i wod – Kan.

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

           Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art.36.1.6:
 1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

                III. Pozostałe dokumenty:

           - formularz ofertowy (na załączonym druku)

          
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Termin składania ofert upływa 02.02. 2015 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                   ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

 

Termin otwarcia ofert 02.02. 2015 roku o godz. 09.15 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły .

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

2015 - 01 - 19

UWAGA ZMIANA OCENY OFERTY I SIWZ

- cena - 90%

- jakość - 10%

 

2015 - 01 - 22

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW:

 

Pytanie: Zgodnie z zapisem pkt 9 ppkt I 1) SIWZ oferta musi zawierać wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; na dołączonym do SIWZ wzorze formularza „Doświadczenie zawodowe”. W pkt 7 ppkt 2. SIWZ Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia. Zgodnie z zapisem & 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane(Dz. U. z 2013r. poz. 231) Zamawiający ma prawo żądać tylko takich dokumentów, które potwierdzą spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W jakim celu zamawiający żąda podania doświadczenia zawodowego wykonawcy, skoro informacja taka nie służy do potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, określonego w pkt 7 ppkt 2 SIWZ? W punkcie tym nie występują żadne konkretne warunki dotyczące doświadczenia zawodowego wykonawcy. Nie jest zatem potrzebne zamieszczenie w ofercie jakichkolwiek informacji dotyczących doświadczenia zawodowego, poza oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym bardzo prosimy o rezygnacje z żądania dołączenia do oferty wykazu wykonanych usług.

 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem & 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane(Dz. U. z 2013r. poz. 231) Zamawiający ma prawo żądać: wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W formularzu „ Doświadczenie zawodowe” Oferent ma wykazać wykonane usługi zgodnie z zapisem pkt 9 ppktI 1) SIWZ.

 

Ocena zostanie dokonana na podstawie zapisu pkt 8 SIWZ:„ Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA”.

 

 

 

Pytanie: Zgodnie z zapisem pkt 9 ppkt III zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa winno być złożone w formularzu ofertowym. Prosimy o wskazanie, w którym miejscu formularza ofertowego takie zastrzeżenie powinno się znaleźć, gdyż ze wzoru formularza ofertowego, zamieszczonego w SIWZ, to nie wynika.

 

 

 

Odpowiedź: W wykazie dokumentów dołączonych do oferty należy zaznaczyć strony od -  do które stanowią tajemnicę Przedsiębiorstwa. Ponadto zgodnie z zgodnie z zapisem pkt 9 ppkt III SIWZ

 

„Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty”.

 

Pytanie: W pkt 6 lit. A) formularza ofertowego znajduje się zapis: „ Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami”. Ponieważ zamówienie obejmuje usługi, to naszym zdaniem ww. zapis powinien brzmieć następująco: „ Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami”. Prosimy o dokonanie odpowiedniej zmiany w pkt 6 lit. a) formularza ofertowego.

 

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany zapisu w formularzu ofertowym na „ Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami”.

 

Pytanie: W kolumnie 4 formularza „ Wykaz osób” zamawiający wymaga wypisania lat doświadczenia w wykonywaniu robót budowlanych osób zaproponowanych na stanowiska inspektorów nadzoru. Zgodnie z zapisem pkt 7ppkt 3B) SIWZ osoby zdolne do wykonywania zamówienia muszą posiadać kwalifikacje do pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi branża drogowa i wod – kan. W punkcie tym nie ma żadnych warunków doświadczenia ww. osób. Zgodnie z zapisem & 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane(Dz. U. z 2013r. poz. 231) Zamawiający ma prawo żądać tylko takich dokumentów, które potwierdzą spełnienie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W jakim celu zamawiający żąda podania lat doświadczenia w wykonywaniu robót budowlanych, osób zaproponowanych na stanowiska inspektorów nadzoru, skoro informacja taka nie służy do potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, określonego w pkt7 ppkt 3B) SIWZ? W punkcie tym nie występują żadne konkretne warunki dotyczące doświadczenia zawodowego osób proponowanych na stanowiska inspektorów nadzoru, po za zapisem mówiącym o posiadaniu przez te osoby odpowiednich kwalifikacji. Nie jest zatem potrzebne zamieszczanie w ww. formularzu informacji dotyczących doświadczenia proponowanych na stanowiska inspektorów nadzoru osób. Poza tym, czy na pewno Zamawiający miał na myśli doświadczenie zawodowe w wykonywaniu robót budowlanych, skoro osoby będą pełnić usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego i nie będą wykonywały robót budowlanych? W związku z powyższym z powyższym prosimy o wykreślenie w ww. formularzu kolumny 4.

 

Odpowiedź: Zamawiający dokona zmiany zapisu nazwy kolumny 4 w formularzu „Wykaz osób” na LATA DOŚWIADCZENIA W PEŁNIENIU NADZORU INWESTORSKIEGO”.

 

Pytanie: Czy zamawiający może dopuścić miesięczne płatności częściowe za wykonywanie przedmiotu umowy? Zamówienie będzie wykonywane przez okres od marca 2015 r. do 15 sierpnia 2015 r. tj. około 5 miesięcy. W tym okresie wykonawca będzie ponosił znaczące koszty związane z wykonaniem usługi. Ponadto przy możliwości wystawienia tylko jednej faktury, wykonawca będzie w zasadzie kredytował Zamawiającego, co z pewnością będzie miało wpływ na zwiększenie ceny oferty. Prosimy zatem o wprowadzenie możliwości wystawiania faktor częściowych w okresach miesięcznych. Wysokość faktury mogłaby być proporcjonalna do zaawansowania robót lub stała w okresach miesięcznych.

 

Odpowiedź:Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. A zgodnie z zapisem pkt. 7 formularza ofertowego oferent oświadcza, że posiada środki finansowe na zrealizowanie przedmiotu umowy.

 

 Zatwierdzam:

Dyrektor ZDP w Szamotułach

2015 - 02 - 09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pt.

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1883 P Podrzewie – Duszniki w miejscowości Podrzewie na odcinku od drogi krajowej nr 92 do skrzyżowania z ul. Długą na długości około 950 mb”/ branża drogowa , sieci wod – kan/

 

 

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 9704 – 2015 , data zamieszczenia 15.05.2015r.

 

Dnia 09.02.2015r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęło osiem  ofert firm :

 

 1. Zachodnie Centrum Konsultingowe

     „ EURO INVEST” Sp. z o.o.

     ul. Sikorskiego 111/307

     66 – 400 Gorzów Wielkopolski

 

- na kwotę : 29.520,00 zł brutto

 

słownie : dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia   zł 00/100

                                   - jakość 3 wizyty na budowie w ciągu tygodnia

 

- firma otrzymała 24,11 pkt.

 

2. EUROPROJEKT Sp. z o.o.

      ul. Klecińska 5

      54 – 413 Wrocław

 

- na kwotę : 23.739,00 zł brutto

 

słownie : dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć   zł 00/100

- jakość 1 wizyta na budowie w ciągu tygodnia

 

- firma otrzymała 26,07 pkt.

 

 1. 3.CONY Sp. z o.o.

                                        ul. Bonin 28/20

                                        60 – 658 Poznań

 

- na kwotę : 18.700,00 zł brutto

 

słownie : osiemnaście tysięcy siedemset   zł 00/100

- jakość 2 wizyty na budowie w ciągu tygodnia

- firma otrzymała 34,14 pkt.

 

 1. 4.  „Vegur”

     Nowak, Przybylski, Żabka – Spółka jawna

     ul. Łagiewnicka 2

     62 – 002 Złotniki

 

- na kwotę : 6.500,00 zł brutto

słownie : sześć tysięcy pięćset   zł 00/100

 

- jakość 5 wizyt na budowie w ciągu tygodnia

 

                                   - firma otrzymała 97,14 pkt.

 

 1. 5.  Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „MAT”

     Roman Pytlak

     ul. Półwiejska 19

     64 – 920 Piła

 

- na kwotę : 23.247,00  zł brutto

 

słownie : dwadzieścia trzy tysiące dwieście czterdzieści siedem    zł 00/100

- jakość 2 wizyty na budowie w ciągu tygodnia

 

                                   - firma otrzymała 28,02 pkt.

 

 1. 6.  Wojciech Korpik

    Nadzory Budowlane

    Kierowanie Robotami i Doradztwo Techniczne

     ul. Osiedlowa 4

     64 – 412 Chrzypsko Wielkie

 

- na kwotę : 7.257,00  zł brutto

 

słownie : siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem zł 00/100

- jakość 2 wizyty na budowie w ciągu tygodnia

 

                                   - firma otrzymała 92,43pkt.

 

 1. 7.mbs projekt

     Maciej Święch

     Ul. ks. Jakuba Przewoźnego 34

    62 – 090 Cerekwica

 

- na kwotę : 7.367,70 zł brutto

 

słownie : siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem zł 70/100

- jakość 2 wizyty na budowie w ciągu tygodnia

 

- firma otrzymała 91,08 pkt.

 

    

 1. 8.  Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane

     CAMINO

                                        Mariusz Kluczyk

                                        Ul. Grzybowa 3/4

                                        62 – 030 Luboń

 

- na kwotę : 9.717,00 zł brutto

 

słownie : dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście  zł 00/100

 

- jakość 7 wizyt na budowie w ciągu tygodnia

 

- firma otrzymała 70,20 pkt.

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

Zamówienie zostanie udzielone firmie :

           

     „Vegur”

     Nowak, Przybylski, Żabka – Spółka jawna

     ul. Łagiewnicka 2

     62 – 002 Złotniki

 

- na kwotę : 6.500,00 zł brutto

słownie : sześć tysięcy pięćset   zł 00/100

 

- jakość 5 wizyt na budowie w ciągu tygodnia

 

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047i 1473 z późn. zmianami)i Kodeks Cywilny.

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047i 1473 z późn. zmianami), i Kodeks Cywilny – dział VI  „ Środki ochrony prawnej.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP W Szamotułach

 

Attachments:
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ[SIWZ]35 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Projekt umowy.docx)Projekt Umowy[Projekt umowy]14 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (formularze.docx)Formularze[Formularze]23 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (GAZ - k. ofertowy.xls)Kosztorys ofertowy - gaz[Kosztorys ofertowy - gaz]37 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (KANALIZACJA DESZCZOWA - k. ofertowy.xls)Kosztorys ofertowy - kanalizacja deszczowa[Kosztorys ofertowy - kanalizacja deszczowa]57 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Kosztorys ofertowy drogowy.xls)Kosztorys ofertowy - drogowy[Kosztorys ofertowy - drogowy]53 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (SIWZ Zmieniony.docx)SIWZ_zmieniony[SIWZ_ zmieniony]30 kB19-01-201519-01-2015
Download this file (Formularze zmienione.docx)Formularze_ zmienione[Formularze_ zmienione]25 kB19-01-201519-01-2015
Download this file (Formularz ofertowy.docx)Formularz ofertowy[Formularz ofertowy]18 kB22-01-201522-01-2015
Download this file (Wykaz osób.docx)Wykaz osób[Wykaz osób]13 kB22-01-201522-01-2015