Drukuj
Szczegóły: Kategoria: 2015 | Opublikowano: 15 styczeń 2015 | Utworzono: 04 luty 2015 | Odsłony: 1995

2015 - 01 - 15 UWAGA ZMIANA W OGŁOSZENIU

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na:

 

Przebudowę drogi powiatowej nr 1883 P Podrzewie – Duszniki w miejscowości Podrzewie na odcinku od drogi krajowej nr 92 do skrzyżowania z ul. Długą na długości około 950 mb

 

 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 50.000,00 zł.

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 02.02. 2015 roku, do godz. 9.00.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1883 P Podrzewie – Duszniki w miejscowości Podrzewie na odcinku od drogi krajowej nr 92 do skrzyżowania z ul. Długą na długości około 950 mb


Kody CPV:
45233120-6; 45232451-8, 34953300-5

Termin wykonania zamówienia do 31 lipca 2015 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania ,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy roboty podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

Za robotę podobną Zamawiający uzna roboty budowlane o wartości brutto równej , co najmniej            1. 500.000 PLN każda, w zakresie budowy/ przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

- koparko – ładowarka min. 2 szt.

- samochód samowyładowczy min. 2 szt.

- zagęszczarka min. 2 szt.

- walec min. 1 szt.

- rozściełacz umożliwiający ułożenie nawierzchni na całej szerokości jezdnimin. 1 szt.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. przynajmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane(Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności drogowej odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63 poz. 394 z poźn. zm.).

 

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art.36.1.6:

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Dowody powinny być załączone do załącznika „Wykaz robót”.

Wykaz robót powinien odpowiadać powyższym dowodom ze wskazaniem, do którego rodzaju robót się odnoszą.

UWAGA: Za najważniejsze roboty budowlane potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna należyte wykonanie zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone co najmniej trzech robót budowlanych o wartości brutto robót równej, co najmniej 1.500.000 PLN każda, w zakresie budowy/przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

a) poświadczenie,

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a)

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2).

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy

z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało

wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub

dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

                III. Pozostałe dokumenty:

           - formularz ofertowy (na załączonym druku)

           - kosztorys ofertowy

           - dowód wniesienia wadium

           - harmonogram rzeczowo – finansowy,

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

6. Ocena oferty:

- cena oferty z podatkiem VAT - 100 %

 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

8. Termin związania ofertą - 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

9. Termin składania ofert upływa 02.02. 2015 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                   ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

 

10. Termin otwarcia ofert 02.02. 2015 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

2015 - 01 - 19

UWAGA ZMIANA W KRYTERIUM OCENY OFERT ORAZ SIWZ

 

6. Ocena oferty:

 

- cena oferty z podatkiem VAT - 90 %

- termin realizacji - 10%

2015 - 01 - 27

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

 

Pytanie 1. Stwierdzamy brak ST 07.01.01; ST07.02.01 dotyczy oznakowania aktywnego. Brak dokumentacji zasilania znaków, uzgodnień i pozostałych danych niezbędnych do prawidłowej wyceny.

 

Odpowiedź: Należy wycenić: „ Montaż dwustronnych aktywnych znaków D-6, ze słupkami, zasilaczem solarnym, stelażem baterii i kablami zasilającymi.

 

Pytanie 2. Stwierdzamy brak ST dla pozycji 7.1 – ścianki oporowe.

 

Odpowiedź: Załączono rysunek ścianki oporowej.

 

Pytanie 3. Stwierdzamy brak ST dla nowej zieleni. Jaką zieleń zasadzić i w którym miejscu?

 

Odpowiedź: Dokumentacja przewiduje obsianie skarp i poboczy trawą oraz dokonanie nasadzeń 16 szt. drzew. Gatunki jednolite typu: lipa, robinia akacjowa, wiąz, klon zwyczajny.

 

Pytanie 4. Stwierdzamy brak ST dotyczącej kanalizacji.

 

Odpowiedź: ST kanalizacji znajduje się na str. 147 SST.

 

Pytanie 5. W dokumentacji zauważono następujące niespójności dotyczące warstwy wyrównawczej – niespójności pomiędzy załączoną tabelą a projektem oraz ST oraz:

 

- w projekcie budowlano – wykonawczym(p.4.5 pp 1, str.4) zapisano iż należy ułożyć warstwę profilującą z betonu asfaltowego BBTM 8A 50/50, o średniej grubości 3,2 cm,

 

- na rysunku nr 3 – charakterystyczne przekroje poprzeczne – również jest zapis iż należy ułożyć warstwę profilującą z betonu asfaltowego BBTM 8A 50/50

 

- w kosztorysie ofertowym – roboty drogowe pozycja 4.1. (D-05.03.05) – Wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3,2 cm.

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wyjaśnienie w/w niezgodności oraz jednoznaczne wskazanie jaką należy wykonać warstwę wyrównawczą ( W oparciu o aktualne wymagania, ponieważ tylko takie można zgodnie z prawem wbudowywać).

 

Czy zamawiający jest przekonany, że należy na warstwę profilującą wbudować masę BBTM 8a. Są to masy „ciche” stosowane na warstwy ścieralne cienkie do 3,5 cm.

 

Odpowiedź: Warstwę profilującą należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11W 50/70.

 

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do warstwy ścieralnej asfaltu drogowego 50/70.

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltem 50/70.

 

Pytanie 7. W SST przedstawiono wymagania dla warstwy ścieralnej w oparciu o Wymagania Techniczne z 2010 roku (WT 2 2010). Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanek zaprojektowanych w oparciu o WT 2 2014? Jeśli tak to prosimy o zmianę wymagań na WT 2 2014.

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki warstwy ścieralnej zaprojektowanych w oparciu o WT 2 2014.

 

Pytanie 8. Branża gazowa – brak dokumentacji, ST, Uzgodnień i pozostałych danych niezbędnych do wyceny i realizacji niniejszej inwestycji.

 

Odpowiedź: Dokumentacja budowlana nie zawiera dokumentacji technicznej usunięcia kolizji gazowej, a załączony kosztorys – wycena został załączony w wypadku wystąpienia konieczności usunięcia kolizji. Należy dokonać wyceny zgodnie z załączonym kosztorysem.

 

Pytanie 9. Zgodnie z projektem, kanalizację deszczową należy wykonać w jezdni. Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcia studni i kolektora poza jezdnie, ale w obrębie pasa drogowego? Obecny układ z kanalizacją w jezdni jest mało korzystny pod względem realizacyjnym i użytkowym.

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany w dokumentacji projektowej.

 

 

 

Pytanie 10. Zgodnie z opisem technicznym pkt. 4.5, należy ułożyć warstwę profilującą z betonu asfaltowego o średniej grubości 3,2cm. Prosimy o potwierdzenie czy na całej powierzchni jezdni ma być warstwa profilująca średniej grubości 3,2cm?

 

 

 

Odpowiedź: Na całej powierzchni jezdni ma zostać ułożona warstwa profilująca z betonu asfaltowego o średniej grubości 3,2 cm.

 

Pytanie 11. Z uwagi na fakt, że studnie kanalizacji deszczowej znajdują się w jezdni prosimy o umieszczenie dodatkowej pozycji kosztorysowej – „ Montaż włazów żeliwno-betonowych zabezpieczających nawierzchnię w obrębie włazu, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z uszczelnieniem bitumem”. Powyższa pozycja zabezpieczy nawierzchnię przy studni.

 

 

 

Odpowiedź: Należy wykonać płytę żelbetową na pierścieniu odciążającym.

 

 

 

Pytanie 12. Zgodnie z kosztorysem ofertowym „poz. 5.25 – Kanalizacja deszczowa” należy: „Wykonanie i montaż materacy gabionowych gr. 25cm i koszy gabionowych 0,5*0,5m” – 10m3. Prosimy o rozbicie powyższej ilości 10m3, ile m3 jest materacy gabionowych? i ile m3 jest koszy gabionowych?

 

 

 

Odpowiedź: Kosze gabionowe 0,5x05x0,5 m 16 szt. = 2,00 m3

 

Materace gabionowe grub. 0,25 m 32,m2 = 8,00 m3

 

 

 

Pytanie 13. Zgodnie z kosztorysem ofertowym – Kanalizacja deszczowa poz. 4.1-4.3 (odtworzenie nawierzchni) należy wykonać tylko podbudowę z kruszywa łamanego gr.25cm stabilizowanego mechanicznie. Czy Zamawiający nie przewiduje warstw bitumicznych w odtwarzanej nawierzchni?

 

 

 

Odpowiedź: Projekt przewiduje 2 warstwy bitumiczne w miejscu budowy kanalizacji deszczowej i na poszerzeniach jezdni. Na podbudowie z kruszywa łamanego (25 cm) ułożona zostanie warstwa profilująca i warstwa ścieralna. Średnia grubość warstwy ścieralnej (3,2 cm) uwzględnia to dodatkowe zużycie. Konstrukcja taka spełnia wymogi KR2.

 

Rozwiązanie to przyjęto aby uniknąć wykonywania odrębnej mieszanki bitumicznej tylko w miejscu wykopu dla kanalizacji i na niewielkich odcinkach poszerzeń..

 

Pytanie 14. Zgodnie z kosztorysem ofertowym – Kanalizacja deszczowa poz. 4.1-4.3 (odtworzenie nawierzchni) należy wykonać tylko podbudowę z kruszywa łamanego gr.25cm stabilizowanego mechanicznie. Prosimy o przekrój normalny odtwarzanej podbudowy i nawierzchni po robotach kanalizacyjnych wraz z wrysowaniem umiejscowienia geosiatki z włókna szklanego.

 

 

 

Odpowiedź: Załączono rysunek.

 

 

 

Pytanie 15. Przy obecnym układzie nawierzchnia będzie posiadać konstrukcje:

 

Istniejąca nawierzchnia                                  +9,0cm

 

Frezowanie profilujące średnio                     - 2,5cm

 

Warstwa profilująca średnio              +3,2cm

 

Warstwa ścieralna                              +5,0cm

 

Suma nawierzchni bit. średnio                   + 14,7cm

 

 

 

Czy grubości nawierzchni na poszerzeniach i odtworzeniach nawierzchni będzie wyglądała następująco?

 

Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25cm

 

Warstwa profilująca średnio              +3,2cm

 

Warstwa ścieralna                              +5,0cm

 

Suma nawierzchni bit. średnio                   + 8,2cm

 

 

 

Jeśli tak to w obecnym układzie jest spora różnica w grubości istniejącej nawierzchni i nawierzchni na poszerzeniach i odtworzeniach. Biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że gr. 8,2cm jest to grubość średnia (na łukach może być większa lub mniejsza). Taki układ może powodować nierównomierne ugięcia i pracę nawierzchni, a w dalszej perspektywie widoczny efekt wizualny. Prosimy o dodanie do kosztorysu dodatkowej warstwy bitumicznej na poszerzeniach i odtworzeniach nawierzchni gr. 4cm. Dodatkowa warstwa wzmocni nawierzchnię oraz pozwoli na poprawne technicznie umiejscowienie geosiatki z włókien szklanych. Układ warstw wyglądałby wówczas następująco

 

Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25cm

 

Warstwa wiążąca                              +4,0cm

 

Geosiatka z włókien szklanych                    

 

Warstwa profilująca średnio              +3,2cm

 

Warstwa ścieralna                              +5,0cm

 

Suma nawierzchni bit. średnio                   + 12,2cm

 

Odpowiedź: Sumowanie w pytaniu średnich grubości frezowania i średniej grubości projektowanej warstwy ścieralnej prowadzi do średniej wartości wniosków.

 

Zwracamy uwagę, że przebudowa dotyczy nawierzchni istniejącej. Niezwykle trudno uzyskać, w takim przypadku, jednolitą i całkowicie odporną na odkształcenia konstrukcję nawierzchni.

 

Pytanie 16. Prosimy o jednoznaczne sformułowanie wymagań dla geosyntetyku przeznaczonego do wbudowania na styku istniejącej nawierzchni i poszerzeń. Wymienione w punkcie 4.5 Opisu technicznego, Rys . 3 „Charakterystyczne przekroje poprzeczne” materiały charakteryzują się skrajnie różnymi parametrami i ceną. Takie sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia publicznego stanowi naruszenie art. 29 PZP poprzez uniemożliwienie złożenia porównywalnych ofert. Jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia publicznego stanowi obowiązek Zamawiającego.

 

 

 

Odpowiedź:Na stykach z istniejącymi nawierzchniami i przy odtwarzaniu nawierzchni po wykonaniu kanalizacji, należy stosować geosiatkę z włókna szklanego o wytrzymałości, przy 3% wydłużenia – 120 kN/m w kierunku poprzecznym i podłużnym.

 

 

 

Pytanie 17. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej i punktu w podstawie płatności SST 05.03.15 obejmujących mocowanie poprzez przykrycie siatki stalowej warstwą slurry seal o grubości około 1,5 - 2 cm. Jest to element niezbędny do prawidłowego wbudowania siatki stalowej.

 

Odpowiedź: Kosztorys bez zmian.

 

Pytanie 18. Prosimy o udostępnienie wyników badań geologicznych podłoża pod konstrukcją dla projektowanej przebudowy DP 1883P.

 

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa nie zawiera badań geologicznych podłoża.

 

Pytanie 19. Prosimy o udostępnienie wyników badań stanu podłoża konstrukcji i konstrukcji – nośność konstrukcji, grubości istniejących warstw, zagęszczenie podbudowy i podłoża gruntowego dla projektowanej przebudowy DP 1883P.

 

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa nie zawiera badań stanu podłoża konstrukcji i konstrukcji – nośność konstrukcji, grubości istniejących warstw, zagęszczenie podbudowy i podłoża gruntowego dla projektowanej przebudowy DP 1883P. Przed przystąpieniem do przetargu wykonawca winien dokonać wizji w terenie.

 

Pytanie 20. Prosimy o wykreślenie z treści punktów 6.3.2 oraz 2.2 SST 05.03.15 wymagań dla gramatury i rozmiaru oczka siatki przeznaczonej do wbudowania   na styku istniejącej nawierzchni i poszerzeń. Zgodnie z PN-EN 15381 nie są to parametry istotne funkcjonalnie i jako takie nie powinny być używane w opisie przedmiotu zamówienia publicznego.

 

Odpowiedź:SST D-05.03.15 została opracowana na podstawie materiałów zalecanych przez GDDKiA.

 

Pytanie 21. Prosimy o jednoznaczne określenie szerokości pasa wbudowanej siatki: w punkcie 4.5 „Opisu Technicznego” widnieje wymóg 1,00m a w punkcie 2.2 SST 05.03.15 umieszczono zapis 1,10m.

 

Odpowiedź: Wymagana szerokość geosiatki to 1,0m jak podano w opisie technicznym.

 

Pytanie 22. Prosimy o wykreślenie z treści punktów 2.2.oraz 6.3.2 SST 05.03.15 wymagań dla maksymalnego dopuszczalnego wydłużenia przy zerwaniu siatki stalowej. Przy projektowaniu wzmocnienia z siatki stalowej nie uwzględnia się parametru wydłużenia przy zerwaniu, ponieważ układ i sposób ich połączenia narzuca konieczność uwzględnienia innego parametru jakim jest moduł sprężystości. Kryterium wydłużenia przy zerwaniu do 2 % nie spełnia także siatka szklana. Charakterystyczne dla włókien szklanych wydłużenie przy zerwaniu to 3%.

 

Odpowiedź: Wykreśla się zapis w SST.

 

Pytanie 23. Prosimy o wskazanie kategorii ruchu dla której obliczono konstrukcję nawierzchni.

 

Odpowiedź: Ruch kategorii KR 2.

 

Pytanie 24. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej obejmującej, według punktu 2.3 SST 02.00.00, ulepszenie lub magazynowanie gruntów których parametry uległy pogorszeniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje konieczności magazynowania i ulepszania gruntów, których parametry uległy pogorszeniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

 

Pytanie 25. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej (ilości) obejmującej, według punktu 2.0 SST 02.01.01, doprowadzenie do G1 gruntów w podłożu, których parametry uległy pogorszeniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Brak takiej informacji (ilości) uniemożliwia sporządzenie porównywalnych ofert, co stanowi naruszenie art. 29 PzP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia publicznego. Jednoznaczny, umożliwiający zachowanie zasady wolnej konkurencji należy do obowiązków Zamawiającego.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje konieczności magazynowania i ulepszania gruntów, których parametry uległy pogorszeniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

 

Pytanie 26. Czy Zamawiający dopuszcza (poprzez wprowadzenie tymczasowej organizacji - objazdy) ograniczenie ruchu publicznego na przedmiotowym odcinku drogi do niezbędnego minimum – dojazd do posesji? Prace pod ruchem należą do szczególnie niebezpiecznych i generują zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników budowy jak i uczestników ruchu publicznego.

 

Odpowiedź: Przed przystąpieniem do prowadzenia prac należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i dokonać niezbędnych uzgodnień.

 

Pytanie 27. Specyfikacja Techniczna D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA pkt. 2.2 „Rury kanałowe” uwzględnia konieczność wykonania kanałów głównych oraz przykanalików z „rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym CFW-GRP o średnicy od 0,1 do 4,0m”, natomiast Projekt Wykonawczy wskazuje na wykorzystanie do budowy kanalizacji deszczowej rur tworzywowych PVC-U SN8.

 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie wymagań materiałowych oraz wskazanie materiału, z jakiego należy wykonać przedmiotowy zakres prac.

 

Odpowiedź:Do wykonania kanalizacji deszczowej należy użyć materiałów określonych w projekcie wykonawczym.

 

Pytanie 28. Specyfikacja Techniczna D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA pkt. 2.3 „Studzienki kanalizacyjne” uwzględnia konieczność wykonania studni jako betonowych, żelbetowych i z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym CFW-GRP o średnicy od 0,8 do 1,6m. Projekt Wykonawczy wskazuje na wykorzystanie do budowy kanalizacji deszczowej studni kanalizacyjnych betonowych. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż studnie kanalizacji deszczowej należy wykonać, jako studnie betonowe. Ponadto z uwagi na rozbieżności pomiędzy Specyfikacją Techniczną oraz Projektem Wykonawczym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż studzienki wpustowe kanalizacji deszczowej również należy wykonać, jako studzienki betonowe.

 

Odpowiedź:Studnie kanalizacji deszczowej i studzienki wpustowe należy wykonać z prefabrykatów betonowych, zgodnie z ustaleniami projektu wykonawczego.

 

 

 

Pytanie 29. Punkt nr 9.2 SST D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa informuje, iż w cenie jednostkowej 1 mb kanalizacji zawierają się między innymi: wykopy, zasypki, podłoża, wyloty, itp. Kosztorys ofertowy zawiera oddzielne pozycje dot. wykonania w/w robót. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości.

 

Odpowiedź:Wykonawca powinien podać ceny za pozycje określone w kosztorysie ofertowym.

 

Pytanie 30. W dokumentacji zamieszczonej na stronie dotyczącej przetargu „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1883 P Podrzewie – Duszniki w miejscowości Podrzewie na odcinku od drogi krajowej nr 92 do skrzyżowania z ul. Długą na długości około 950 mb” brak dokumentacji technicznej usunięcia kolizji gazowej.

 

Uprzejmie proszę o zamieszczenie na stronie dokumentacji technicznej usunięcia kolizji gazowej.

 

Odpowiedź: Dokumentacja budowlana nie zawiera dokumentacji technicznej usunięcia kolizji gazowej, a załączony kosztorys – wycena został załączony w wypadku wystąpienia konieczności usunięcia kolizji. Należy dokonać wyceny zgodnie z załączonym kosztorysem.

 

Pytanie 31. W dokumentacji zamieszczonej na stronie dotyczącej przetargu „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1883 P Podrzewie – Duszniki w miejscowości Podrzewie na odcinku od drogi krajowej nr 92 do skrzyżowania z ul. Długą na długości około 950 mb” brak projektu na oznakowanie docelowe.

 

Uprzejmie proszę o zamieszczenie na stronie projektu docelowego.

 

Odpowiedź: Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. W zakresie odnowienia istniejącego oznakowania poziomego oraz wymiana istniejącego oznakowania pionowego.

 

Pytanie 32. Prosimy o określenie gatunku 16 szt. Drzew przewidzianych do nasadzeń ( poz. 8,6 TER Roboty drogowe).

 

Odpowiedź: Gatunki jednolite typu: lipa, robinia akacjowa, wiąz, klon zwyczajny.

 

Pytanie 33. Prosimy o określenie, w jakiej pozycji i ilości ujęto lub należy ująć umocnienie rowu betonem C12/15 co przedstawiono na załączonych do SIWZ przekrojów normalnych.

 

Odpowiedź: Koszt umocnienia rowu betonem należy ująć w koszcie ułożenia na skarpie płyt perforowanych.

 

 

 

Pytanie 34. Prosimy o określenie, w jakiej pozycji i ilości ujęto lub należy ująć wykonanie rowów, co wynika z załączonych do SIWZ Przekrojów normalnych.

 

Odpowiedź: Wykonanie rowów drogowych zostało ujęte w robotach ziemnych.

 

 

 

Pytanie 35. Prosimy o wyjaśnienie – po zdjęciu humusu, wykonaniu chodników i przewidzianych w projekcie jednostronnych przechyłek na łukach, wyraźnie widać , że do wykonania są prace ziemne – nasypy i pobocza . Prosimy o określenie, w jakiej pozycji i ilości ujęto lub należy ująć wykonanie nasypów i poboczy z dowiezionego materiału, co wynika z załączonych do SIWZ przekrojów normalnych. Czy alternatywnie można wykorzystać grunt pochodzący z wykopów pod kolektor kanalizacji.

 

Odpowiedź: Występujące lokalnie niewielkie ilości nasypów są ujęte w robotach ziemnych.

 

Grunt z wykopów pod wykonanie kanalizacji, jeżeli będzie w nadmiarze i odpowiedniej jakości, można wykorzystać do nasypów.

 

 

 

Pytanie 36. Co oznacza zapis „ nawierzchnia do adaptacji” przedstawiony na przekrojach normalnych i w jakiej pozycji TER jest to ujęte.

 

Odpowiedź: Określenie dotyczy tej części istniejącej nawierzchni, która zostanie wykorzystana przy przebudowie.

 

 

 

Pytanie 37. Prosimy o określenie czy należy wykonać:

 

- warstwę profilującą z BA0/11 W50/70 ( wg. TER), czy BBTM 0/8A 50/50 ( wg. projektu),

 

- warstwę ścieralna z BA 0/8S 50/70 (wg TER), czy BA 0/11S 50/70 (wg. projektu).

 

Odpowiedź:Warstwę profilującą należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11W 50/70.

 

         Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11S 50/70.

 

 

 

Pytanie 38. Prosimy o wyjaśnienie czy warstwa profilująca z betonu asfaltowego ma mieć wymagana, grubość 3,2 na całej powierzchni jezdni (zapis w TER), czy grubość średnią 3,2 cm (0-6,4 cm) ( zapis w projekcie).

 

Przekroje normalne wskazują wyraźnie na zmienną grubość wyrównania od 0 cm ( brak wyrównania) do nawet 20 cm ( na jednostronnych przechyłkach). Jednocześnie prosimy też o potwierdzenie lub korektę ilości obmiarowych dot. Warstwy profilującej zawartych w przedmiarze robót.

 

Odpowiedź: Na całej powierzchni jezdni ma zostać ułożona warstwa profilująca z betonu asfaltowego o średniej grubości 3,2 cm.

 

 

 

Pytanie 39. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający potwierdza ułożenie na przekopie kanalizacyjnym siatki wzmacniającej ( geosiatka/ siatka metalowa) bezpośrednio na podbudowie z kruszywa. Wg. projektu, w najbardziej niekorzystnym przypadku (brak wyrównania ), pod jedna warstwa masy gr. 5 cm będzie ułożona siatka na podbudowie z kruszywa. Prosimy o potwierdzenie rozwiązań projektowych, bądź rozpatrzenie zmiany technologii odtworzenia przekopu poprzez np. zmniejszenie grubości podbudowy z kruszywa i zaklinowanie jej mieszanką mineralno – asfaltową.

 

Odpowiedź: Załączono rysunek.

 

Pytanie 40. Ad. par. 1 ust. 2 wzoru umowy: prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający mówiąc w par. 1 ust. 2 wzoru umowy o „jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem prac będących przedmiotem niniejszej umowy” ma na myśli umowę podwykonawczą. W przeciwnym razie wnosimy o wykreślenie w par. 1 ust.2 wzoru umowy zapisu: „jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem prac będących przedmiotem niniejszej umowy”, dostosowując tym samym zapisy umowy do Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nimi, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu projekt umowy podwykonawczej na roboty budowlane w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane w celu zgłoszenia przez niego ewentualnych uwag. Obecny termin jest okresem zbyt krótkim, jaki Wykonawca miałby na wyłonienie swoich podwykonawców. Ewentualnie, w przypadku braku zgody przez Zamawiającego na powyższe zmiany, wnosimy o zmianę zapisu „jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem prac będących przedmiotem niniejszej umowy” na „jednak nie później niż 14 dni przed zamiarem rozpoczęcia robót przez danego podwykonawcę”.

 

 

 

Odpowiedź: : Zamawiający nie zmieni zapisu projektu umowy.

 

W wyżej wymienionym zapisie umowy chodzi o przedstawienie Zamawiającemu zawartej umowy z potencjalnym Podwykonawcą na 2 dni wcześniej przed  wejściem Podwykonawcy  na teren budowy.

 

Pytanie 41. Ad. Par. 4 ust. 1 wzoru umowy: Prosimy o wyjaśnienie do których zapisów w SIWZ (dot. limitów) odnosi się par. 4 ust. 1 wzoru umowy?

 

 

 

Odpowiedź: Wykonawca posiada niezbędne środki na wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową oraz SST, które są integralną częścią SIWZ.

 

Pytanie 42. Ad. Par. 5 ust. 3 wzoru umowy: Prosimy o informację czy wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym czy kosztorysowym?

 

Prosimy również o potwierdzenie, że (analogicznie do zapisów w par. 5 ust. 3 wzoru umowy) jeśli w wyniku rozliczania okaże się, że faktycznie wykonany zakres robót jest większy od pełnego zakresu zleconego umową, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio powiększone za wykonane roboty (chodzi o roboty ujęte w kosztorysowych).

 

Odpowiedź: Par. 5 pkt. 3 wzoru umowy brzmiOkreślone w punkcie 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego robót składających się na przedmiot umowy. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie obmiaru powykonawczego, potwierdzonego przez strony umowy. Jeśli w wyniku rozliczenia okaże się, że  faktycznie wykonany zakres robót jest mniejszy od pełnego zakresu zleconego umową, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone za nie wykonane lub pomniejszone ilości robót i elementy”.

 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

 

 

 

Pytanie 43. Ad. par. 7 wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w w/w par. omyłkowo (zamiast o odbiorze końcowym) pisze o odbiorze częściowym.

 

 

 

Odpowiedź: Tak w par. 7 wzoru umowy Zamawiający omyłkowo pisze o odbiorze częściowym.

 

 

 

Pytanie 44. Treść dokumentacji w zakresie rodzaju mieszanki na warstwę profilującą jest niespójna. Zgodnie z D. 05.03.05b i kosztorysem warstwę profilującą należy wykonać z AC11W, Kr-1-2, natomiast wg opisu technicznego i przekrojów – z mieszanki BBTM8A. Prosimy o wyjaśnienia. Nadmieniamy, że zgodnie z WT2-2010 mieszankę BBTM stosuje się jedynie do cienkich warstw ścieralnych i przede wszystkim o stałej grubości. Stosowanie mieszanki o zwiększonej zawartości wolnych przestrzeni w warstwie profilującej jest nieuzasadnione technologicznie.

 

 

 

Odpowiedź:Warstwę profilującą należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11W 50/70.

 

 

 

Pytanie 45. Dotyczy D.05.03.05b . Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o WT-1, WT-2 2010?. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010.Zastosowanie w przedmiotowych SST wymagań zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach. Jednocześnie nadmieniamy, że specyfikacja techniczna D.05.03.05a również została opracowana w oparciu o WT1, WT2-2010.

 

 

 

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki warstwy ścieralnej zaprojektowanych w oparciu o WT 2 2014.

 

 

 

Pytanie 46. Dotyczy D.05.03.05a. W tab. 1 zasugerowano wykonanie warstwy ścieralnej, grubości 5 cm z mieszanki AC8S. Zgodnie z WT2-2008, tab. 59, przy tej grubości wymagana jest mieszanka o grubszym uziarnieniu, tj. AC11S. Fakt ten potwierdzają zresztą opis techniczny i przekroje.

 

 

 

Odpowiedź:Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego AC 11S 50/70.

 

 

 

Pytanie 47.Dotyczy D.05.03.05a. W tab. 2 zasugerowano asfalt wielorodzajowy 50/70, który jakością i ceną przewyższa asfalty modyfikowane. Dla dróg obciążonych niewielkim ruchem (KR1-2) nie jest uzasadnione ekonomicznie stosowanie asfaltów wielorodzajowych i nie potrzebnie podnosi koszt inwestycji. Prosimy o zgodę na zastosowanie asfaltu 50/70, który został uwzględniony w tab. 2.

 

 

 

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltem 50/70.

 

 

 

Pytanie 48. Prosimy o podanie miejsca lub podanie odległości wywozu materiałów podanych w kosztorysie drogowym poz. 1.4-1.7, 1.14, 1.20, 4.3.

 

 

 

Odpowiedź: Wywóz do 2 km od placu budowy.

 

Pytanie 49. W dokumentacji brak specyfikacji technicznej D.09.01.01 na założenie zieleni, prosimy o uzupełnienie.

 

 

 

Odpowiedź: ST w załączeniu.

 

Pytanie 50. W związku z brakiem powyższej specyfikacji prosimy o podanie gatunku projektowanych drzew. Ponadto prosimy o podanie długości okresu gwarancji oraz podanie jakie zabiegi należy w tym okresie przeprowadzać.

 

 

 

Odpowiedź:Gatunki jednolite typu: lipa, robinia akacjowa, wiąz, klon zwyczajny.Gwarancja do końca 2015 roku. Zabiegi opisane w ST.

 

 

 

Pytanie 51. Prosimy o wskazanie lokalizacji robót gazowych i zamieszczenie specyfikacji wykonania tych robót.

 

 

 

Odpowiedź: Dokumentacja budowlana nie zawiera dokumentacji technicznej usunięcia kolizji gazowej, a załączony kosztorys – wycena został załączony w wypadku wystąpienia konieczności usunięcia kolizji. Należy dokonać wyceny zgodnie z załączonym kosztorysem.

 

 

 

Pytanie 52. W celu określenia kosztów operacji wyłączenia i włączenia gazociągów do obiegu czynnej sieci w poz. 2.11 kosztorysu ofertowego, prosimy o podanie sposobu załączania i wyłączania przebudowanego odcinka rurociągu z określeniem zasilania (jedno lub dwustronne).

 

 

 

Odpowiedź:.Załączenie i włączenie przebudowywanego odcinka rurociągu możliwe do określenia na etapie wykonawstwa w wypadku wystąpienia kolizji.

 

 

 

Pytanie 53. Prosimy o zamieszczenie szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczącej oznakowania poziomego i pionowego.

 

 

 

Odpowiedź: ST w załączeniu.

 

 

 

Pytanie 54. Prosimy o zamieszczenie szczegółowej specyfikacji technicznej lub rysunku wygrodzenia poz. nr 5.9 kosztorys drogowy.

 

 

 

Odpowiedź: Załączono rysunek.

 

Pytanie 55. Prosimy o zamieszczenie rysunku i podanie szczegółowych parametrów ścianki oporowej z poz. 7.1 kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem typu ścianki, grubości i klasy obciążenia w celu prawidłowej wyceny.

 

 

 

Odpowiedź: Załączono rysunek.

 

Pytanie 56. Zamienna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera ocenę punktową wg kryterium ceny i terminu realizacji inwestycji. Prosimy o podanie ilości punktów przynależnych drugiemu z kryteriów oceny w zależności od zaproponowanego terminu.

 

 

 

Odpowiedź:Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz terminu realizacji zamówienia z poniższym wzorem.

 

 

 

            Co najniższej

 

Ac= Co badanej           x 100%

 

 

 

 

 

         T z oferty najkrótszej

 

Bt =  T oferty badanej             x 100%

 

Wo = AC x 0,9 + Bt x 0,1

 

 

 

           

 

Ac – wskaźnik oceny oferty w zakresie cen

 

Bt - wskaźnik oceny oferty w zakresie terminu realizacji zadania

 

Wo - wskaźnik oceny oferty

 

C o – cena oferty

 

T – termin realizacji zadania

 

Pytanie 57. Termin wykonania w formularzu oferty wyraża się datą, a nie ilością dni. Prosimy o wyjaśnienie, jak Zamawiający zamierza w takiej sytuacji zastosować zaproponowany w zmienionym SIWZ wzór służący do oceny kryterium terminu realizacji.

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający dokona odpowiednio porównania terminów wykonania ( w dniach począwszy od daty otwarcia ofert przetargowych).

 

 

 

Pytanie 58. Prosimy o podanie przewidywanej daty przekazania placu budowy/dnia podpisania umowy/. Informacja taka jest niezbędna do obliczenia ilości dni, o ile Zamawiający zażąda podania w formularzu oferty nie daty, lecz właśnie ilości dni.

 

 

 

Odpowiedź: Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy.

 

Pytanie 59. Postępowanie zostało wszczęte po nowelizacji ustawy PZP z dnia 29.08.2014 roku. Tymczasem warunki utraty wadium w SIWZ (warunek 4a) jest podany w wariancie sprzed nowelizacji. Prosimy o Korektę SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku zatrzymania wadium zastosuje zmieniony zapis punktu 4a po nowelizacji: „ Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej”.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

2015 - 01 - 28

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

Pytanie 1.Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 8

Złożenie rzetelnej oferty na usunięcie kolizji gazowej jest nie możliwe, gdyż jak sam Zamawiający przyznaje nie posiada dokumentacji, nie potrafi zlokalizować kolizji ani też nie gwarantuje, że taka kolizja zaistnieje. Wnosimy za tym o usunięcie kosztorysu na przebudowę sieci gazowej z dokumentacji projektowej.

Odpowiedź: Po przeanalizowaniu zadawanych pytań oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej i po uzgodnieniu z projektantem nie należy wyceniać przebudowy gazociągu.

W przypadku wystąpienia ewentualnych prac na sieci gazowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru zostanie uzgodniony zakres prac, a ewentualne koszty z tym związane zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym.

Pytanie 2. Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 52

Pozycja 2.11 kosztorysu ofertowego na przebudowę sieci. Zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego kosz załączenia i włączenia przebudowywanego odcinka rurociągu możliwy jest do określenia na etapie wykonawstwa w wypadku wystąpienia kolizji. Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie oferent na etapie przetargu ma określić koszt tej operacji?

Odpowiedź: Po przeanalizowaniu zadawanych pytań oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej i po uzgodnieniu z projektantem nie należy wyceniać przebudowy gazociągu.

W przypadku wystąpienia ewentualnych prac na sieci gazowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru zostanie uzgodniony zakres prac, a ewentualne koszty z tym związane zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym.

Pytanie 3.Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych przedmiot zamówienia powinien być opisany jednoznacznie. Z odpowiedzi Zamawiającego z dnia 27.01.2015 r. na pytanie nr 8 wynika, że Zamawiający nie wie czego dotyczyłoby usunięcie zewnętrznej kolizji gazowej:

 Zatwierdzam

 Dyrektor ZDP w Szamotułach

2015 - 02 - 04

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na: „Przebudowę drogi powiatowej nr 1883 P Podrzewie – Duszniki w miejscowości Podrzewie na odcinku od drogi krajowej nr 92 do skrzyżowania z ul. Długą na długości około 950 mb”

 

 

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 9702 – 2015 , data zamieszczenia 15.01.2015r.

 

Dnia 04.02.2014r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęło siedem oferty firm :

 

 1. COLAS Polska Sp. z o.o.

  Ul. Nowa 49

  62 – 070 Palędzie

 

- na kwotę : 1. 427.705,70 zł brutto

 

słownie : jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięć   zł 70/100

                                   - termin realizacji do 31.07.2015r.

 

- firma otrzymała ocenę 84,19 pkt.

 

 1. SKANSKA S.A.

  Ul. Gen. Zajączka 9

  01 – 518 Warszawa

  Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Poznaniu

  Ul. Abps. A. Baraniaka 6

  61 – 131 Poznań

 

- na kwotę : 1.332.172,15 zł brutto

 

słownie : jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa zł 15/100

                                   - termin realizacji do 29.05.2015r.

 

- firma otrzymała ocenę 93,29 pkt.

 

 

Przedsiebiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A.

                                         Ul. Powstańców Wielkopolskich 75

                                         64 – 500 Szamotuły

 

- na kwotę : 1.232.744, 52 zł brutto

 

słownie : jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery zł 52/100

- termin realizacji do 31.05.2015r.

 

- firma otrzymała ocenę 99,83 pkt.

EUROVIA Polska S.A.

 

                                         Bielany Wrocławskie

                                         Ul. Szwedzka 5

                                         55 – 040 Kobierzyce

 

- na kwotę : 1.672.195,02 zł brutto

 

słownie : jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć zł 02/100

- termin realizacji do 30.06.2015r.

 

- firma otrzymała ocenę 74,19 pkt.

STRABAG Sp. z o.o.

 

                                         Ul. Parzniewska 10

                                         05 – 800 Pruszków

 

- na kwotę : 1.415.308,82 zł brutto

 

słownie : jeden milion czterysta piętnaście tysięcy trzysta osiem zł 82/100

- termin realizacji do 30.06.2015r.

 

- firma otrzymała ocenę 86,23 pkt.

6. Konsorcjum Firm:

     „INFRAKOM RDM” Sp. z o.o.

     Ul. Wojska Polskiego 10

     64 – 800 Chodzież

     „INFRAKOM ” Sp. z o.o.

     Ul. Nowowiejskiego 4

     64 – 000 Kościan

 

- na kwotę : 1.534.158,82 zł brutto

 

słownie : jeden milion pięćset trzydzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem zł 82/100

- termin realizacji do 12.06.2015r.

 

- firma otrzymała ocenę 81,24 pkt.

 

7. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A.

     ul. Poznańska 42

                                        64 – 300 Nowy Tomyśl

 

- na kwotę : 1.404.994,41 zł brutto

 

słownie : jeden milion czterysta cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zł 41/100

- termin realizacji do 31.07.2015r.

 

- firma otrzymała ocenę 85,45 pkt.

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

                                           Zamówienie zostanie udzielone firmie :

 

     Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A.

                                         Ul. Powstańców Wielkopolskich 75

                                         64 – 500 Szamotuły

 

- na kwotę : 1.232.744, 52 zł brutto

 

słownie : jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery zł 52/100

- termin realizacji do 31.05.2015r.

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny.

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny – dział VI „ Środki ochrony prawnej.

 

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Attachments:
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ[SIWZ]36 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Projekt umowy.docx)Projekt Umowy[Projekt umowy]19 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (formularze.docx)Formularze[Formularze]27 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (GAZ - k. ofertowy.xls)Kosztorys ofertowy - gaz[Kosztorys ofertowy - gaz]37 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (KANALIZACJA DESZCZOWA - k. ofertowy.xls)Kosztorys ofertowy - kanalizacja deszczowa[Kosztorys ofertowy - kanalizacja deszczowa]57 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Kosztorys ofertowy drogowy.xls)Kosztorys ofertowy - drogowy[Kosztorys ofertowy - drogowy]53 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Część opisowa.pdf)Część opisowa[Część opisowa]291 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Rys. nr 1.pdf)Rysunek[Rysunek]768 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Rys. nr 2.pdf)Rysunek -2[Rysunek -2]11449 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Rys. nr 3.pdf)Rysunek -3[Rysunek -3]578 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Rys. nr 4.pdf)Rysunek -4[Rysunek -4]617 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (SPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc)Specyfikacje techniczne[Specyfikacje techniczne]1498 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Część opsowa_1.pdf)Część opisowa 1[Część opisowa 1]291 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Rys_5.pdf)Rysunek -5[Rysunek-5]11449 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Rys_6.pdf)Rysunek -6[Rysunek-6]578 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Rys_7.pdf)Rysunek -7[Rysunek-7]617 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Opis techniczny_3.pdf)Opis techniczny[Opis techniczny]358 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Rys_8.pdf)Rysunek -8[Rysunek-8]10596 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Rys_9.pdf)Rysunek -9[Rysunek-9]393 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Rys_10.pdf)Rysunek -10[Rysunek -10]250 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Rys_11.pdf)Rysunek -11[Rysunek -11]427 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Rys_12.pdf)Rysunek -12[Rysunek -12]322 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Rys_13.pdf)Rysunek -13[Rysunek -13]138 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Rys_14.pdf)Rysunek -14[Rysunek -14]175 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Rys_15.pdf)Rysunek -15[Rysunek -15]136 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (Rys_16.pdf)Rysunek -16[Rysunek -16]253 kB15-01-201515-01-2015
Download this file (SIWZ Poprawiony.docx)SIWZ poprawiony[SIWZ poprawiony]32 kB19-01-201519-01-2015
Download this file (Formularze zmienione.docx)Formularze_zmienione[Formularze_zmienione]27 kB19-01-201519-01-2015
Download this file (Umowa _ Zmieniony.docx)umowa_zmieniony[umowa_zmieniony]17 kB20-01-201520-01-2015
Download this file (Ogrodzenie_U_12a.pdf)Rysunek - ogrodzenie[Rysunek - ogrodzenie]3494 kB27-01-201527-01-2015
Download this file (ST_oznakowanie pionowe.docx)ST_oznakowanie_pionowe[ST_oznakowanie_pionowe]37 kB27-01-201527-01-2015
Download this file (ST_oznakowanie poziome.docx)ST_oznakowanie_poziome[ST_oznakowanie_poziome]30 kB27-01-201527-01-2015
Download this file (ST_Zieleń.docx)ST_zieleń[ST_zieleń]23 kB27-01-201527-01-2015
Download this file (Szamotuły_KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NAD WYKOPEM.pdf)Rysunek_konstrukcja_naw.[Rysunek_konstrukcja_naw.]114 kB27-01-201527-01-2015
Download this file (Ścianka_oporowa.pdf)Rysunek_ścianka_oporowa[Rysunek_ścianka_oporowa]218 kB27-01-201527-01-2015
Download this file (GAZ - k. ofertowy_anulowano_ Nie wyceniać.xls)gaz_k.ofertowy_anulowano_Nie_wyceniać[gaz_k.ofertowy_anulowano_Nie_wyceniać]43 kB28-01-201528-01-2015
Download this file (Wybór najkorzystniejszej oferty.docx)Wybór najkorzystniejszej oferty[Wybór najkorzystniejszej oferty]15 kB04-02-201504-02-2015