2014 - 05 - 14

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pt. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1883P Podrzewie – Duszniki w m. Podrzewie na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z ul. Długą, na długości około 950mb”

W zakresie przedmiotowego zadania należy zaprojektować i opracować:

- wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej ( warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna),

- odwodnienie przebudowywanego odcinka drogi ,

- remont istniejących oraz budowę nowych chodników,

- remont i budowę miejsc postojowych,

- wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pt. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1883P Podrzewie – Duszniki w m. Podrzewie na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z ul. Długą, na długości około 950mb”


CPV: 71300000-7

 


Termin wykonywania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2014 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

  1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w   postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej:

- dwa projekty budowlano – wykonawcze w zakresie dróg o wartości co najmniej 10 000,00 złotych brutto każda ;

 

  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna spełnienie warunku , jeżeli Wykonawca wykaże , że ma do dyspozycji osobę do pełnienia funkcji projektanta , posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń ,który posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie przy projektowaniu w branży drogowej.

  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 

  1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art.36.1.6:
  1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:
  2. wykazu wykonanych, aprzypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w     szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

                III. Pozostałe dokumenty:

           - formularz ofertowy (na załączonych drukach)


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Termin składania ofert upływa 22.05. 2014 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                   ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

2014 - 05 - 19

 

Pytanie : Prosimy potwierdzenie, że data 31.07.2014 r.( ok. 2 miesiące na realizację zamówienia) wpisana, jako termin realizacji zamówienia jest datą prawidłową i nie zaszła żadna pomyłka, ponieważ termin ten jest nie możliwy do dotrzymania z uwagi na należyte wykonanie zadań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia zwanym SIWZ( m.in. opracowanie mapy do celów projektowych – min. 1 miesiąc, uzyskanie decyzji lokalizacyjnej – 1 miesiąc, uzyskanie decyzji środowiskowej – 1 miesiąc, zaprojektować odwodnienie przebudowywanego odcinka, a co za tym idzie uzgodnienie nowoprojektowanych sieci przez ZUDP – 1 miesiąc, uzgodnienie przebudowy z gestorami istn. Uzbrojenia – 1 miesiąc) ?

 

Odpowiedź: Nie, nie zaistniała żadna pomyłka. Termin 31.07.2014 roku jest terminem wykonania zadania.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

 2014 - 05 - 22

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207 000 euro na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pt. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1883P Podrzewie – Duszniki w m. Podrzewie na odc. od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do skrzyżowania z ul. Długą, na długości około 950mb”

 

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 162766– 2014 , data zamieszczenia 14.05.2014r.

 

Dnia 22.05.2014r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęły trzy oferty firm :

 

  1. „EUROBUD”

Mgr inż. Artur Kowalski

                                        Ul. Rybickiego 8 p. 402

                                        96 – 100 Skierniewice

 

- na kwotę : 29.520,00 zł brutto

 

słownie : dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia zł 00/100

- firma otrzymała ocenę 67,50%

 

  1. Pracownia Projektowa MOST s.c.

Marta Włodarczak Tomasz Świderski

                                        Wargowo 88

                                        64 – 605 Wargowo

 

- na kwotę : 66.420,00 zł brutto

 

słownie : sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia zł 00/100

                                  

                                   - firma otrzymała ocenę 30,00%

 

  1. RAL Rajmund Liberski

                                          Projektowanie - Konsulting

                                        Ul. Podgórna 99a

                                        65 – 246 Zielona Góra

 

- na kwotę : 19.926,00 zł brutto

 

słownie : dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć zł 00/100

 

                                   - firma otrzymała ocenę 100 %

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

                                           Zamówienie zostanie udzielone firmie :

 

       RAL Rajmund Liberski

                                          Projektowanie - Konsulting

                                        Ul. Podgórna 99a

                                        65 – 246 Zielona Góra

 

- na kwotę : 19.926,00 zł brutto

 

słownie : dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć zł 00/100

 

 

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny.

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny – dział VI „ Środki ochrony prawnej.

 

 Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Attachments:
Download this file (Siwz.docx)SIWZ[SIWZ]37 kB14-05-201414-05-2014
Download this file (Projekt umowy.docx)Projekt Umowy[Projekt umowy]25 kB14-05-201414-05-2014
Download this file (Formularz.docx)Formularze[Formularze]22 kB14-05-201414-05-2014
Wednesday the 24th. Zarząd Dróg Powiatowych.