2014-03-31

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na:

Remont drogi powiatowej nr 2734P Pakosław – Duszniki na odc. Niewierz - Duszniki na długości 2,194 km

 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 30.000,00 zł.

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 15.04. 2014 roku, do godz. 9.00.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na:

Remont drogi powiatowej nr 2734P Pakosław – Duszniki na odc. Niewierz - Duszniki na długości 2,194 km


Kody CPV:
45233120-6; 45232451-8,

Termin wykonania zamówienia do 15 czerwca 2014 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania ,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy roboty podobne do objętych przedmiotem zamówienia.

Za robotę podobną Zamawiający uzna roboty budowlane o wartości brutto równej , co najmniej 1.000.000 PLN każda, w zakresie budowy/ przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z budową / przebudową elementów jezdni ( chodnik, zatoka, parking itp.) o nawierzchni brukowej oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

A) następującym potencjałem technicznym:

- koparko – ładowarka min. 2 szt.

- samochód samowyładowczy min. 2 szt.

- zagęszczarka min. 2 szt.

- walec min. 1 szt.

- rozściełacz min. 1 szt.

B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. przynajmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane(Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) w specjalności drogowej odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 nr 63 poz. 394 z poźn. zm.).

 

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art.36.1.6:

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Dowody powinny być załączone do załącznika „Wykaz robót”.

Wykaz robót powinien odpowiadać powyższym dowodom ze wskazaniem, do którego rodzaju robót się odnoszą.

UWAGA: Za najważniejsze roboty budowlane potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna należyte wykonanie zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone co najmniej trzech robót budowlanych o wartości brutto robót równej, co najmniej 1.000.000 PLN każda, w zakresie budowy/przebudowy dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z budową/przebudową elementów jezdni (chodnik, zatoka, parking itp.) o nawierzchni brukowej.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

a) poświadczenie,

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt. a)

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wskazane w wykazie robót, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2).

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy

z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało

wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub

dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

                III. Pozostałe dokumenty:

           - formularz ofertowy (na załączonym druku)

           - kosztorys ofertowy

           - dowód wniesienia wadium

           - harmonogram rzeczowo – finansowy,

 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

6. Ocena oferty:

- cena oferty z podatkiem VAT - 100 %

 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 20% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

8. Termin związania ofertą - 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

9. Termin składania ofert upływa 15.04. 2014 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                  ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

 

10. Termin otwarcia ofert 15.04. 2014 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

2014 - 04 - 07

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

 

Pytanie: Dot. pkt. 2 SIWZ - Czy Zamawiający dokona modyfikacji terminu realizacji zamówienia w taki sposób, aby termin wyznaczony był np. w miesiącach od dnia przekazania placu budowy a nie sztywną datą, ponieważ na tym etapie Wykonawca nie wie do końca ile ma tak naprawdę czasu na realizację zamówienia. Nie wiadomo jak długo będzie trwać procedura przetargowa, czy będą odwołania oraz kiedy zostanie podpisana umowa.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie terminu realizacji zamówienia.

 

Pytanie: Dot. par. 3 projektu umowy – w jakim terminie od dnia podpisania umowy Zamawiający przekaże plac budowy?                                                                      

 

Odpowiedź: Zamawiający przekaże plac budowy w dniu podpisania umowy.

 

Pytanie: Dot. par. 4 ust. 1 projektu umowy – Zamawiający w treści niniejszego punktu powołuje się na „limity określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia” – o jakich limitach jest mowa?

 

Odpowiedź: Wykonawca posiada niezbędne środki na wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową oraz SST, które są integralną częścią SIWZ.

 

Pytanie: Dot. par. 5 ust. 4 projektu umowy – Zamawiający w treści niniejszego powołuje się na „wskaźniki kalkulacyjne, przyjęte w ofercie”, takich jednak nie ma w formularzu ofertowym – prosimy o wyjaśnienie.

 

Odpowiedź: Mowa o wskaźnikach kalkulacyjnych zawartych w kosztorysie ofertowym załączonym do oferty przetargowej.

 

Pytanie: Dot. par. 7 projektu umowy –czy Zamawiający wyraża zgodę aby rozliczenie odbywało się fakturami częściowymi – 1 raz w miesiącu?

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

 

Pytanie: Dot. par. 8 ust. 1 projektu umowy – prosimy o określenie terminu rozpoczęcia odbioru - licząc od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru.

 

Odpowiedź: Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 10 dni licząc od daty zgłoszenia gotowości do   odbioru i powiadomi o tym Wykonawcę.

 

Pytanie: Dot. par. 14 ust. 1 projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu zastępując słowo „opóźnienie” - „zwłoką”, tak aby wykonawca odpowiadał za okoliczności zawinione przez siebie.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie projektu umowy.

 

Pytanie: Dot. par. 14 ust. 1 pkt. c projektu umowy – wnosimy o usunięcie treści niniejszego punktu, ponieważ zapis jest zbyt ogólny, a w przypadku nienależytego wykonania umowy interes Zamawiającego jest zabezpieczony poprzez wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie projektu umowy.

 

Pytanie: Dot. par. 14 projektu umowy – powołując się na zasadę równości stron jaka powinna obowiązywać w umowach, wnosimy o dopisanie kar dla zamawiającego: za nieterminowe przekazanie placu budowy, za nieterminowy odbiór robót.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie projektu umowy.

 

Pytanie: Dot. par. 14 projektu umowy – wnosimy o ustanowienie limitu kar umownych w wysokości do 15% wartości zamówienia brutto.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie projektu umowy.

 

 

 

Pytanie:Dot. par. 16 projektu umowy – z uwagi na to, że może wystąpić wiele okoliczności,
w wyniku których należałoby zmienić warunki umowy wnosimy o dopisanie do treści umowy okoliczności, po których może nastąpić zmiana postanowień umowy:

 

„a) Zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku opóźnień w wykonaniu robót budowlanych wywołanych błędami w dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy,

 

 1. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia z powodu wad projektu budowlanego,

 

c) Konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy.

 

d) W przypadku odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

 

e) W przypadkach odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy.

 

f) Zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

 

g) Zmiany technologiczne – gdy są spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami: pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacyjnych wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.

 

h) Zmiana dot. zakresu robót przewidzianego dla podwykonawców.

 

i) Zmiana podwykonawców.

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie projektu umowy.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

 2014-04-09

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

Pytanie: Prosimy o informacje, który obmiar jest prawidłowy w poz.31 kosztorysu – 8368,34m2 ( opis pozycji), czy 10970m2?

Odpowiedź: Prawidłowy zapis to: 10970m2.

Pytanie: Ad. Par. 1 ust.2 wzoru umowy: Wnosimy o wykreślenie w par. 1 ust. 2 wzoru umowy zapisu:” jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem prac będących przedmiotem niniejszej umowy”, dostosowując tym samym zapisy umowy do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z nią Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy podwykonawczej na roboty budowlane w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane w celu zgłoszenia przez niego ewentualnych uwag.

Obecny termin – od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego do rozpoczęcia robót przez danego Wykonawcę – jest okresem zbyt krótkim, jaki Wykonawca będzie miał na wyłonienie swoich podwykonawców. Ewentualnie, w przypadku braku zgody przez Zamawiającego na powyższe zmiany, wnosimy o zmianę zapisu” jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem prac będących przedmiotem niniejszej umowy” na „ jednak nie później niż 14 dni przed zamiarem rozpoczęcia robót przez danego podwykonawcę”.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w zapisie projektu umowy. Wykonawca według zapisu par. 1. Ust.2 wzoru umowy ma przedstawić do akceptacji umowę z Podwykonawcą min. na 2 dni przed wejściem Podwykonawcy na teren budowy.

Pytanie: Ad. Par. 7 wzoru umowy: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w w/w par. omyłkowo ( zamiast o odbiorze końcowym) pisze o częściowym.

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza, że omyłkowo w par. 7 projektu umowy został zapis o odbiorze częściowym.

Pytanie: Dotyczy D.05.03.05. Specyfikacja przewiduje wykonanie warstwy Ścieralnej grubości 5 cm z AC8S , co jest niezgodne z WT2 – 2008. Zgodnie z ww. dokumentem AC8S stosuje się dla warstwy o grubości w zakresie 2,5 – 5,0 cm. Prosimy o zgodę na zamianę uziarnienia na AC11S.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę uziarnienia z AC8S na AC11S.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

 

Szamotuły 15.04.2014r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na „Remont drogi powiatowej nr 2734P Pakosław – Duszniki na odc. Niewierz - Duszniki na długości 2,194 km”

 

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 67451– 2014 , data zamieszczenia 31.03.2014r.

 

Dnia 15.04.2014r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęły cztery oferty firm :

 

 1. STRABAG Sp. z o.o.

                                        Ul. Parzniewska 10

                                        05 – 800 Pruszków

 

- na kwotę : 999.893,56 zł brutto

 

słownie : dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy zł 56/100

- firma otrzymała ocenę 88,58%

 

                                  2. COLAS Polska Sp. z o.o.

                                         Ul. Nowa 49

                                        62 – 070 Palędzie

 

- na kwotę : 885.655,90 zł brutto

 

słownie : osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć zł 90/100

                                  

                                   - firma otrzymała ocenę 100,00%

 

 1. EUROVIA POLSKA S.A.

                                        Bielany Wrocławskie

                                        Ul. Szwedzka 5

                                        55 – 040 Kobierzyce

 

- na kwotę : 1.012.499,36 zł brutto

 

słownie : jeden milion dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć   zł 36/100

 

                                   - firma otrzymała ocenę 87,47%

4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A.

                                        Ul. Powstańców Wielkopolskich 75

                                         64 – 500 Szamotuły

 

- na kwotę : 1.148.684,96 zł brutto

 

słownie : jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery   zł 96/100

 

                                   - firma otrzymała ocenę 77,10 %

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

                                           Zamówienie zostanie udzielone firmie :

 

                                      COLAS Polska Sp. z o.o.

                                         Ul. Nowa 49

                                        62 – 070 Palędzie

 

- na kwotę : 885.655,90 zł brutto

 

słownie : osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć zł 90/100

 

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny.

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny – dział VI „ Środki ochrony prawnej.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

Attachments:
Download this file (umowa.docx)Projekt Umowy[Projekt umowy]18 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (Formularze.docx)Formularze[Formularze]37 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (Opis technicznyi.pdf)Opis techniczny[Opis techniczny]226 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (Oświadczenie projektanta.pdf)Oświadczenie projektanta[Oświadczenie projektanta]186 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (Strona tytułowa projektu.pdf)Str. tytułowa[str. tytułowa]382 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (tytuł BIOZ.pdf)Str. tytułowa BIOZ[str. tytułowa BIOZ]193 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (OPIS DO INFORMACJI    BIOZ.pdf)Opis do inf. BIOZ[Opis do inf. BIOZ]224 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (Strona PRZEDMIARU.pdf)Strona przedmiaru[Strona przedmiaru]373 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (WYKAZ MATERIAŁÓW.pdf)Wykaz materiałów[Wykaz materiałów]214 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (ZESTAWIENIE NAKŁADÓW R i S.pdf)Zestawienie nakładów[Zestawienie nakładów]162 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (Kosztorys str 1.PDF)Kosztorys str.1[Kosztorys str.1]1071 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (kosztorys str 2.PDF)Kosztorys str.2[Kosztorys str.2]975 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (kosztorys str 3.PDF)Kosztorys str.3[Kosztorys str.3]1088 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (kosztorys str 4.PDF)Kosztorys str.4[Kosztorys str.4]1073 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (kosztorys str 5.PDF)Kosztorys str.5[Kosztorys str.5]1153 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (kosztorys str 6.PDF)Kosztorys str.6[Kosztorys str.6]949 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (plan Niewierza.pdf)Plan Niewierz[Plan Niewierz]876 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (PLAN ORIENTACYJNY.pdf)Plan orientacyjny[Plan orientacyjny]230 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (Przekrój normalny.PDF)Przekrój normalny[Przekrój normalny]2555 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (Bariera stalo.pdf)Bariera stalowa[Bariera stalowa]420 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (Koryto pod podbudowy.pdf)Koryto pod podbudowy[Koryto pod podbudowy]287 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (krawężnik i oporniki betonowe.pdf)Krawężniki i oporniki betonowe[Krawężniki i oporniki betonowe]292 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (Nawierzchnie z betonu asfaltowego.pdf)Nawierzchnie z betonu asfaltowego[Nawierzchnie z betonu asfaltowego]1042 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (ogólna s.pdf)ogólna[ogólna]612 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (Oznak pionowe.pdf)Oznakowanie pionowe[Oznakowanie pionowe]292 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (Oznak poziome.pdf)Oznakowanie poziome[Oznakowanie poziome]278 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (Plantowanie poboczy.pdf)Plantowanie poboczy[Plantowanie poboczy]281 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (Podbudowa z tłucznia.pdf)Podbudowa z tłucznia[Podbudowa z tłucznia]333 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (Podbudowy z chudego betonu.pdf)Podbudowy z chudego betonu[Podbudowy z chudego betonu]358 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (Przepusty.pdf)Przepusty[Przepusty]247 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (Roboty pomiary i rozbiórki.pdf)Roboty pomiarowe i rozbiórki[Roboty pomiarowe i rozbiórki]304 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (Rowy.pdf)Rowy[Rowy]340 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (skropienie oczyszczenie.pdf)Skropienie i oczyszczenie[Skropienie i oczyszczenie]273 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (str tyt sst.pdf)Strona tyt.[Strona tyt.]325 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (Wycinka krzaków i prześwietlenie konarów drzew.pdf)Wycinka krzewów[Wycinka krzewów]251 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (przepust.pdf)Przepust[Przepust]1426 kB31-03-201431-03-2014
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ[SIWZ]36 kB31-03-201431-03-2014
Wednesday the 24th. Zarząd Dróg Powiatowych.