Drukuj
Szczegóły: Kategoria: 2014 | Opublikowano: 07 marzec 2014 | Odsłony: 888

2014 - 03 - 07

Zarząd Dróg Powiatowych
64-500 Szamotuły
ul. B. Chrobrego 6

www.zdp-szamotuly.pl
e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7,00-15,00.

Zarząd Dróg Powiatowych, 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6, ogłasza
przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na:

„ Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu Szamotulskiego”

 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.000,00 zł.

 

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. dodnia 24.03. 2014 roku, do godz. 9.00.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub na stronie internetowej: www.zdp-szamotuly.pl w dziale przetargi.

Przedmiot zamówienia przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000 euro na:

Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu Szamotulskiego w ilości nie mniej niż 5000 m2 ( linie segregacyjne , krawędziowe oraz oznakowanie przejść dla pieszych)polegające na:

 

- oczyszczeniu jezdni w miejscach przewidzianych do malowania (zamiecenie, wydmuchanie),

- wyznaczeniu linii i kształtów elementów oznakowania,
- przygotowanie materiałów,
- pomalowaniu znaków mechanicznie malowarką
- zabezpieczenie miejsc prowadzonych prac - prace muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami BHP przy zachowaniu ciągłości obowiązującego oznakowania.


Kody CPV:
45233221-4

Termin wykonania zamówienia do 30 kwietnia 2014 r.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania ,

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli oferent wykaże, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie utrzymania bieżącego oznakowania poziomego dróg, o wartości nie mniejszej niż:
35.000,00 PLN netto

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

 1. następującym potencjałem technicznym:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi:
- malowarka hydrodynamiczna samojezdna do znakowania poziomego dróg materiałami cienkowarstwowymi z automatycznym podziałem linii i automatycznym posypywaniem pod ciśnieniem mikrokulkami odblaskowymi -1 szt.,
- malowarka do znakowania poziomego dróg materiałami cienkowarstwowymi z posypywaniem pod ciśnieniem mikrokul odblaskowych z przeznaczeniem do wykonywania strzałek, przejść dla pieszych i innych symboli - 1 szt.,
- szczotka mechaniczna do czyszczenia nawierzchni w miejscu przeznaczonym do znakowania poziomego - 1 szt.,


B) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. przynajmniej - dwoma osobami uprawnionymi do kierowania ruchem na drogach,

 

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – art.36.1.6:

 

I. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Dowody powinny być załączone do załącznika „Wykaz robót”.

Wykaz robót powinien odpowiadać powyższym dowodom ze wskazaniem, do którego rodzaju robót się odnoszą.

2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

3) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

4) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o których mowa w pkt. II.

a) pkt. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

b) pkt. 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8,10 i 11 ustawy;

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

                III. Pozostałe dokumenty:

           - formularz ofertowy (na załączonym druku)

           - kosztorys ofertowy

           - dowód wniesienia wadium
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów.

 

- cena oferty z podatkiem VAT - 80 %

- termin realizacji – 20%

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 50% wartości zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

Termin związania ofertą - 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Termin składania ofert upływa 24.03. 2014 roku do godz. 9.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych                   ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły pokój 4.

 

Termin otwarcia ofert 24.03. 2014 roku o godz. 09.05 w pok. nr 1 bud. Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach ul. B. Chrobrego 6 , 64 – 500 Szamotuły

Zatwierdzam Dyrektor ZDP w Szamotułach

2014 - 03 - 17

 

Pytanie 1.: Zamawiający w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia podaje informację iż w zakresie prac mieści się m. in. „ oczyszczenie jezdni w miejscach przewidzianych do malowania (zamiecenie, wydmuchanie).

 

Czy Zamawiający sprzątał ( zamiatał) już w tym roku jezdnię po zimie? Jeśli nie to czy Zamawiający chce przy okazji wykonywania oznakowania poziomego posprzątać drogę po zimie?

 

 

 

Odpowiedź: Tak Zamawiający zamiatał już drogi po okresie zimowym.

 

 

 

Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o dostosowanie okresu rękojmi do wymogów Specyfikacji technicznych D.07.01.01 wydanych przez GDDKiA a mianowicie:

 

- na odcinkach zamkniętych z wyłączeniem przejść dla pieszych – 12 miesięcy

 

- na przejściach dla pieszych na odcinkach zamkniętych – 6 miesięcy

 

- na odcinkach przejść przez miejscowości – 6 miesięcy

 

- na przejściach dla pieszych w miejscowościach – 3 miesięcy

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni okresu rękojmi. Okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego to 12 miesięcy.

Zatwierdzam

Dyrektor ZDP w Szamotułach

 2014-03-25

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na „ Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu Szamotulskiego”

ogłoszonego w BZP , nr ogłoszenia 77170– 2014 , data zamieszczenia 07.03.2014r.

 

Dnia 25.03.2014r. nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – wpłynęły cztery oferty firm :

    1. „Vobema Polska” Spółka z o.o.

                                        Ul. Polna 10

                                        64 – 920 Piła

 

- na kwotę : 43.050,00 zł brutto

 

słownie : czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt zł 00/100

                                   - termin realizacji do 30.04.2014rok

 

- firma otrzymała ocenę 77,43%

 

 

                                  2. Sławomir Tomczyk

                                         Firma Usługowo – Handlowa

                                        „TOMAL”

                                        Al. Wojska Polskiego 35c/21

                                        64 – 920 Piła

 

- na kwotę : 49.138,50 zł brutto

 

słownie : czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem zł 50/100

                                   - termin realizacji do 30.04.2014rok

 

                                   - firma otrzymała ocenę 69,07%

 

 1. Zakład Ogólnobudowlany

                                        „DARBUD”

                                        Dariusz Łuczak

                                        Ul. Dworcowa 13

                                        62 – 060 Skrzynki

 

- na kwotę : 36.285,00 zł brutto

 

słownie : trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć   zł 00/100

                                   - termin realizacji do 28.04.2014rok

 

                                   - firma otrzymała ocenę 90,71 %

 

4. Drogowe Centrum

                                        Produkcyjno - Handlowe

                                        „BIG” Sp. z o.o.

                                        Łagów 18

                                        66 – 200 Świebodzin

 

- na kwotę : 44.157,00 zł brutto

 

słownie : czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt siedem   zł 00/100

                                   - termin realizacji do 15.04.2014rok

 

                                   - firma otrzymała ocenę 85,74 %

 

Postanowienie Zamawiającego:

 

                                           Zamówienie zostanie udzielone firmie :

 

       Zakład Ogólnobudowlany

                                        „DARBUD”

                                        Dariusz Łuczak

                                        Ul. Dworcowa 13

                                        62 – 060 Skrzynki

 

- na kwotę : 36.285,00 zł brutto

 

słownie : trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć   zł 00/100

                                   - termin realizacji do 28.04.2014rok

 

Firma przedstawiła najkorzystniejszą ofertę oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny.

 

Od niniejszej decyzji wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej , których procedury określono w ustawie - Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473) i Kodeks Cywilny – dział VI „ Środki ochrony prawnej.

Attachments:
Download this file (SIWZ.docx)SIWZ[SIWZ]36 kB07-03-201407-03-2014
Download this file (Umowa.docx)Projekt Umowy[Projekt umowy]16 kB07-03-201407-03-2014
Download this file (Formularze.doc)Formularze[Formularze]96 kB07-03-201407-03-2014
Download this file (SST.docx)Specyfikacje Techniczne[Specyfikacje techniczne]20 kB07-03-201407-03-2014
Download this file (New Dokument programu Microsoft Office Word.docx)Formularz pop.[Formularz pop.]12 kB12-03-201412-03-2014